Kereső

Támogatók

Füge­vi­rág (Nagyenyed)

A jogi kép­vi­selő neve Pro Tene­ris Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Nagyenyed
Az ala­pí­tás éve 2015
Tagság 57
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 515200 – Aiud
Beth­len G. u. 1.
Jud. Alba, România
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A nagy­e­nyedi Füge­vi­rág Nép­tánc­cso­port a nagy­e­nyedi Beth­len Gábor Kol­lé­gium diák­ja­i­ból ver­bu­vá­lo­dott. Szinte min­den gene­rá­ci­ó­nak meg­volt a maga tánc­cso­portja, évti­ze­dekre vissza­menően. Miköz­ben Nagy­e­nyed kör­ze­té­ben a Kol­lé­gium diák­ja­i­ból 45 tánc­cso­port is műkö­dik, 2015 szept. 1-​én ala­kult újjá a nagy­e­nye­di­ek­ből és a bent­la­kók­ból az a tánc­cso­port, mely­nek mag­ját a helyi cser­kész­csa­pat tag­jai adják, s mely előbb mint a városi kul­túr­ház tánc­cso­portja, majd 2017 ele­jétől a Kol­lé­gium tánc­cso­port­ja­ként műkö­dik. Három kor­osz­tály­ban gya­ko­rol­ják a nép­tán­cot hetente 12 alka­lom­mal is tán­co­sa­ink, össze­sen mint­egy 70 –en. Van­nak I-​IV. osz­tá­lyos (Apró-​Fügevirág), V-​VIII. osz­tá­lyos (Kis-​Fügevirág) és IX-​XII-​es (Nagy-​Fügevirág) cso­port­ja­ink. Tánc­cso­por­tunk támo­ga­tói a Pro Tene­ris Egye­sü­let, a Beth­len Gábor Ala­pít­vány és a Nagy­e­nyedi Önkor­mámny­zat alá tar­tozó Városi Kul­tur­ház.

A tánc­cso­port fel­lé­pé­seit a Fizfa Zene­kar kíséri, mely­nek zene­kari tag­jai: Kónya Virág (ének), Kónya Előd (hegedű), Kónya Csenge (brá­csa) és Kónya Tibor (nagy­bőgő).

A tánc­cso­port jelen­leg kb. 1 órás önálló műsort tud bemu­tatni, mely­ben mező­ségi (Magyar­pa­latka), kalo­ta­szegi (Magyar­lóna), Maros-​Küküllő-​menti (Lőrinc­réve) és széki tán­cok van­nak, a tán­cok közötti szü­ne­tek­ben pedig a közön­ség külön­böző erdé­lyi nép­da­lok­kal ismer­ked­het, melye­ket éne­ke­se­ink és zené­sze­ink adnak elő. A tán­cos előa­dá­sok bemu­ta­tása során igyek­szünk a tánc táj­egy­sé­gére jel­lemző hagyo­má­nyos nép­vi­se­le­tet is szín­padra vinni.

A tánc-​oktató és koreo­grá­fus Kónya Tibor, akit mun­ká­já­ban ven­dég — okta­tók (Tohotni Már­ton és Judit Magyar­ló­ná­ról, Mező­palkó Ist­ván vaj­da­szen­ti­vány­ról) is segí­te­nek.

Ami­kor ez lehet­sé­ges, igyek­szünk bete­kin­tést nyerni abba a régi­óba, meg­is­mer­kedni azzal a tele­pü­lés­sel, amely­nek tán­cait tán­col­juk. Talán így job­ban meg­is­mer­jük sajá­tos erdé­lyi magyar hagyo­má­nya­in­kat, s a tánc öröme tuda­tos hagyomány-​őrzéssel is páro­sulni fog.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro