Kereső

Támogatók

Fiság

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia GAL SAN­DOR egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csíkszentgyörgy
Az ala­pí­tás éve 2012
Tagság 66
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537040 – Ciu­csin­ge­or­giu
Csikszentgyörgy,558
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 752049381
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Fiság nép­tánc cso­por­tok 2012-​ben ala­kul­tak. Csik­szent­györgy falu­já­nak tör­té­nel­mé­ben első alka­lom­mal tör­tén ilyen jel­legű kez­de­mé­nye­zés, a helyi isko­lá­ban dol­gozó két peda­gó­gus ötlete nyo­mán. A Har­gita Nem­zeti Szé­kely Népi Együt­tes profi tán­co­sa­i­nak segít­sé­gé­vel műkö­dik és fejlő­dik évről évre a három nép­tánc cso­port. Jelen­leg 66 diák része­sül okta­tás­ban, a gyer­me­kek cso­por­ton­ként több­féle táj­egy­ség nép­tán­cá­val ismer­ked­nek meg. Pél­dául fel­csíki, maros­széki, mold­vai, szi­lágy­sági, pál­pa­taki tán­co­kat tanulnak.Heti rend­sze­res­ség­gel és nagy lel­ke­se­dés­sel folyik a nép­tánc okta­tása. Cso­port­ja­ink több fel­lé­pé­sen bizo­nyít­ják tánc­tu­dá­su­kat. Részt veszünk évi rend­sze­res­ség­gel a Csűr­dön­gölő­kön, falu­na­po­kon és a helyi ünne­pek­nek állandó fel­lépői vagyunk. Önálló műso­rok is szü­let­tek az évek alatt. Célunk, hogy a gye­re­ke­ink meg­sze­res­sék, és meg­is­mer­jék hagy­mo­nyá­in­kat, a népi vise­le­te­ket és kul­tú­rán­kat, hogy ezek által erő­sít­sük ben­nük a szülő­föld­höz való kötő­dést és az érté­ke­ink fenn­ma­ra­dá­sát.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro