Kereső

Támogatók

Esz­ter­lánc, a Nagy Mózes Gim­ná­zium néptánccsoportja

A jogi kép­vi­selő neve Nagy Mózes Gimnázium
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Kézdivásárhely
Az ala­pí­tás éve 2012
Tagság 40
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 525400 – Tirgu Secu­i­esc — Oras.
Kéz­di­vá­sár­hely, Kanta u.23, 525400 RO
Jud. Covasna, România
Telefon 267361957

Az Esz­ter­lánc nép­tánc­cso­port 2012-​ben ala­kult isko­lánk akkori ötö­di­ke­se­i­nek rész­vé­te­lé­vel osz­tályfő­nö­kük ösz­tön­zé­sére. Nem volt ide­gen a műfaj, hisz előző évek­ben több­ször tar­tot­tunk tánc­há­zat. Fel­is­mer­ték a gye­re­kek a tánc, a moz­gás szép­sé­gét, vará­zsát, nem utolsó sor­ban hasz­nát is, az akkori első cso­port, ma együt­te­sünk derék­ha­dát kép­vi­seli. Azóta újabb és újabb évfo­lya­mok csat­la­koz­tak a moz­ga­lom­hoz, mára a nép­tán­cos gye­re­kek száma eléri a 40 főt. Tanul­má­nyaik végez­té­vel viszik maguk­kal a hagyo­mányőr­zés sze­re­te­tét, tánc­tu­dá­su­kat, amely meg­ha­tá­rozza érték­rend­jü­ket. Okta­tó­juk Fákó Alpár, a kéz­di­szent­ké­leki Perkő együt­tes tán­cosa, heti rend­sze­res­ség­gel tartja a fog­lal­ko­zá­so­kat.

Tánc­rend­jük­ben sze­re­pel­nek mold­vai, fel­csíki, mező­ségi, széki tán­cok. Rend­sze­re­sen jelen van­nak, fel­lép­nek isko­lai, városi ren­dez­vé­nye­ken. Kép­vi­sel­ték az isko­lát a Perkői Gyer­mek– és Ifjú­sági Nép­tánc­ta­lál­ko­zón. Tánc­tá­bo­rok­ban csísz­ol­ják tudá­su­kat, nya­ranta zabo­lán tanul­nak Tőkés Zsolt tán­cos veze­té­sé­vel. De szer­ve­zünk “magán” tábo­ro­kat is, ahol saját okta­tó­juk segít­sé­gé­vel fej­lesz­tik tudá­su­kat. Hisz­nek a tánc közös­ség­for­máló és meg­tartó ere­jé­ben.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro