Kereső

Támogatók

Kis-​Kaláka Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Téka Művelő­dési Alapítvány
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szamosújvár
Az ala­pí­tás éve 2002
Tagság 30
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 405300 – Gherla — Oras.
Str. Mihai Vite­azul Nr. 39
Jud. Cluj, România
Telefon 0264243198
Fax 0264243198
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​www​.teka​.ro/


A Kaláka Nép­tánc­együt­tes 1992. őszén ala­kult sza­mo­súj­vári közép­is­ko­lás diá­kok­ból és fia­ta­lok­ból. Ere­de­ti­leg csak tánc­há­zat akar­tak szer­vezni a város­ban, később meg­je­lent az igény egy olyan együt­tes ala­kí­tá­sá­nak, amely meg­pró­bálja minél hűsé­ge­seb­ben bemu­tatni szülő­föl­dünk, az erdé­lyi Mező­ség még élő nép­tánc­kul­tú­rá­ját. Az igény­szint ter­mé­sze­tes emel­ke­dése nyi­tottá tette az együt­test más táj­egy­sé­gek, etni­ku­mok érté­kei felé is. A tán­co­sok meg­is­mer­ték Mező­ség szor­vány­fal­vait, az ott elő embe­rek gond­jait, örö­meit. Rájöt­tek, hogy szín­padra lépve vissza­ad­hat­nak vala­mennyit abbol a sok érték­ből, tán­ca­ik­kal, vise­le­te­ik­kel meg­erő­sít­he­tik a vidéki embe­rek önér­ték­tu­da­tu­kat. Ezért vál­lal­ták a Kaláka nevet, amely önnön jelen­té­sé­ben, a közös­sé­gért vég­zett önkén­tes és önzet­len munka értel­mé­ben visel­nek. Előa­dá­sa­ik­kal sike­rült bizo­nyí­tani, hogy az oly sok­szor elte­me­tett népi kul­túra élővé vará­zsol­ható addig, míg érzel­mek­ből fakad és érzel­met kelt, közös­sé­get hoz és tart össze.

Az évek során meg­ala­kul­tak Ken­der­kóc és Kis-​Kaláka után­pót­lás csa­pa­taik, vala­mint a Sóvi­rág zene­kar is az együt­tes tag­jai közül alakult.

Az együt­tes jogi kép­vi­se­le­tét a Téka Művelő­dési Ala­pít­vány látja el, a műkö­dés­hez szük­sé­ges anyagi for­rá­so­kat pályá­za­tok útján terem­tik elő.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro