Kereső

Támogatók

Csűr­dön­gölő — Gyulafehérvár

A jogi kép­vi­selő neve Gróf Maj­l­áth Gusz­táv Károly Alapítvány
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Gyulafehérvár
Az ala­pí­tás éve 2013
Tagság 20
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 510009 – Alba Iulia (mun.)
Alba Iulia, str. Pacii nr. 4
Jud. Alba, România
Telefon 0040740614652
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Csűr­dön­gölő nép­tánc­cso­port 2013 — ban ala­kult, de a “Gróf Maj­l­áth Gusz­táv Károly” Római-​Katolikus Líce­um­ban már 2007 –től tán­col­tak a gye­re­kek. A szór­vány­ban, az erdé­lyi feje­delmi fővá­ros­ban nehéz volt össze­szedni a magya­ro­kat, akik sze­ret­ték a nép­tán­cot. Mégis vol­tak olyan sze­mé­lyek, akik fel­is­mer­ték a nép­ha­gyo­má­nyok fon­tos­sá­gát és a nép­zene, nép­tánc köré gyűj­töt­ték a gye­re­ke­ket és a fia­ta­lo­kat. Las­san kiala­kult a kis csa­pat, aki a Csűr­dön­gölő név­vel meg­ta­nulta a Magyar­l­apádi, Fel­csíki tán­co­kat. A népies gyer­mek­já­té­kok is meg­hó­dí­tot­ták a kis szíveket.Minden évben részt vet­tek a Fehér megyei ren­dez­vé­nye­ken meg­pró­bálva szebb és szebb tán­cok meg­ta­nu­lá­sát és bemu­ta­tá­sát. 2015-​től min­den évben meg­ren­de­zik az ‘’Ősszel érik babám a fekete szőlő’’ Szór­vány Gyer­mek­nép­tánc Fesz­ti­vált, ahol a Fehér megye gye­rek tánc­cso­port­jai és a szom­szé­dos megyék gye­re­kei ismer­ked­nek és közö­sen tán­col­nak. A tánc­cso­port min­den héten pró­bál, a vajasdi Mar­ga­réta zene­kar pedig élő nép­ze­né­vel segíti a tanu­lást. Oktató: Szi­la­gyi Győri Loránd.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro