Kereső

Támogatók

Csurgó

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia Cul­tu­ral Artis­tica Spor­tiva Csurgó
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Magyaró
Az ala­pí­tás éve 2006
Tagság 80
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 574030 – Alu­nis
Loc. Alu­nis nr.580
Jud. Mures, România
Telefon 265553143

Magyarón már 1954 óta műkö­dik népi tánc­cso­port. A falu gaz­dag hagyományokban,így nem volt nehéz ezek­nek az ápolása.Ezek közé tar­to­zik a regutakísérő,az Istvánozás,az újévi almaöntés,a húsvéti,meg a far­sangi szo­ká­sok és még mások .A falu­nak vol­tak zené­szei ‚ők muzsi­kál­tak a bálo­kon ‚így volt akitől meg­ta­nulni az ere­deti dal­la­mo­kat .A nyolc­va­nas évek kőze­péig a csoportok,csak a hagyo­má­nyos magyarói tánc­ren­det táncolták.Később sor került a reper­toár bőví­té­sé­vel más vidé­kek tán­ca­i­nak beta­nu­lá­sára is. A magyarói Csúrgó Nép­tán­ceggyüt­tes közel száz tag­ból áll. Tag­jai 5 és 25 év kőzőtti fia­ta­lok . Négy kór­cso­portra osztva folyik az okta­tás .Az egye­sü­let elsőd­le­ges célja,a helyi hagyo­má­nyok ápo­lása, ezért más vidé­kek tán­ca­i­nak taní­tása csak az után kezdőd­het , miután min­den tán­cos meg­fe­lelően elsa­já­tí­totta a magyarói tánc­ren­det . Az eggyüt­tes büsz­ke­sége a saját zene­kara és a zene­ok­ta­tás . A tán­cok­ta­tás kóreo­grá­fus és hiva­tá­sos tán­co­sok segít­sé­gé­vel folyik . A tánc­pró­bák heti rend­sze­res­ség­gel zaj­la­nak . A nyári vaká­ció ideje alatt edző­tá­bo­ro­kat szer­ve­zünk ahol 57 napos inten­zív tán­cok­ta­tás folyik ‚ezál­tal pró­bál­juk minél maga­sabb szintre emelni az elsa­já­tí­tott tudást .A négy kor­cso­port tán­ca­i­nak bemu­ta­tá­sá­val helyi ren­dez­vány­eken közel 180 per­ces önálló előa­dást is bemu­tat­tunk már. A cso­port meg­pró­bál ele­get tenni min­den meg­hí­vás­nak . Részt vesz hazai ás nem­zet­közi nép­tánc­fesz­ti­vá­lo­kon és ver­se­nye­ken .

Cso­port­ve­zető: Nagy József

Tán­cok­ta­tók: Varó Huba , Bug­nár Zsolt , Lovász Zsu­zsánna Zene­kar­ve­zető: Lovász Jám­bor Zol­tán

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro