Kereső

Támogatók

Csu­porka Nép­tánc Együttes

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Désháza
Az ala­pí­tás éve 2012
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Deja
Bolt siká­tor, 302/​A
Jud. Salaj, România

A Csu­porka Nép­tánc Együt­tes 2012. ápri­lis 19-​én jött létre Dés­há­zán, a Dés­házi Ifjú­sági Klub tag­ja­i­nak ötle­téből. Cse­kély 5 év alatt ez a cso­port szín­nel és élet­tel töl­tötte meg a közös­sé­get és tölti nap, mint nap, ma is. Nap­ja­ink­ban egy igen szer­ve­zett és jól működő aktív, nép­tánc cso­port­ról beszé­lünk. Az Együt­tes több cso­port rész­ből áll, fia­ta­lok­tól idő­se­kig vál­tozó fel­osz­tás­ban. Fel­lé­pé­sek­kel és ismer­ke­dési körök­kel folya­ma­to­san bővel­kedő cso­port, amely ország szerte meg­mu­tatta már a hepe­hu­pás vén Szi­lágy­ság faze­kas falu­já­nak kul­tu­rá­lis, hagyo­mány őrző arcát. Szá­mos ren­dez­vényt szer­ve­zünk évről évre, ilyen pél­dául a nyár­végi Tánc­ház ren­dez­vé­nyünk, amely összegyűjti a szi­lágy­sági cso­por­tok jelentős részét. Ver­se­nyek­kel, kihí­vá­sok­kal fej­leszt­jük magun­kat. Ilyen ver­seny szerű­ség kere­tén belül jutott ki néhány cso­port tag a Föl­szál­lott a Páva 2016-​os döntő­jébe, pél­dául.

A cso­por­tot Mol­nár And­rea szer­vezi és vezeti. Idő­köz­ben szak­mai okta­tót is beszer­vez­tünk Nagy– Kasza Kris­tóf sze­mé­lyé­ben. A cso­port tán­cok­ban igen gaz­dag s gaz­da­gítja magát állan­dóan.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro