Kereső

Támogatók

Csip­ke­bo­gyó Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Mezőbánd
Az ala­pí­tás éve 2010
Tagság 60
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547065 – Band
Band str.Oroiului Nr 26
Jud. Mures, România
Telefon 758646101
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A mező­bándi Csip­ke­bo­gyó Nép­tánc­cso­port 2010– ben alakult.A mező­bándi álta­lá­nos iskola tanu­lói alkotják,60 gye­rek jár rend­sze­re­sen pro­bára hetente két alka­lomal. Tánc okta­tó­ink Ferencz Erika és Szász Róbert.A gye­re­kek elsa­já­ti­to­ták a nyá­rád­menti ‚magyarói,madarasi, mező­ségi, kükülómenti,palatkai, füzesi táncokat.A hagyo­mány arra való, hogy vissza­ve­zesse az embert önma­gá­hoz. Az a fa amely­nek gyö­ke­rei mélyen a föld szi­vébe kapasz­kod­nak erős ‚hosszu ideig meg tud maradni. Ugyan ugy az a nem­zet is amely ragasz­ko­dik győ­ke­re­i­hez, ápolja és védi kul­tu­rá­ját ‚hosszu ideig meg tud maradni szülő­föld­jén.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro