Kereső

Támogatók

Csil­lag­szem Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Kemény János Elmé­leti Líceum Szülő­bi­zott­ság Egye­sü­let Maroshévíz-​Asociaţia Părinți­lor Liceul Teo­re­tic Kemény János Topliţa
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Maroshévíz
Az ala­pí­tás éve 2012
Tagság 35
Átlag életkor 4 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 535700 – Top­lita — Oras.
Spor­ti­vi­lor 5/​G
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 748808035
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

“A leg­jobb dolog az, ha az ember tar­to­zik vala­hová.” Ezt a (talán köz­he­lyes) mon­da­tot a maros­hé­vízi Csil­lag­szem Nép­tánc­együt­tes mél­tán tartja hit­val­lá­sá­nak. Csu­pán 2012-​ben ala­kult meg tánc­cso­por­tunk, mégis úgy érez­zük, hogy ezalatt a rövid idő alatt is sike­rült egy olyan össze­tartó, sze­re­tet­tel­jes közös­séggé vál­nunk, amely­hez jó tar­tozni.

Ala­ku­lá­sunk első évé­ben még viszony­lag keve­sen vol­tunk, de évről évre gya­ra­po­dott a lét­szá­munk. 20122015 között tán­cok­ta­tónk Sán­dor Csaba Lajos volt, az elmúlt két évben pedig Rig­má­nyi Lajos tartja heti rend­sze­res­ség­gel a tánc­pró­bá­kat.

Az évek során sike­rült több táj­egy­ség tán­cá­val is (kisebb-​nagyobb mér­ték­ben) meg­is­mer­ked­nünk (fel­csíki, gyi­mesi, mold­vai, gyer­gyói, széki, kalo­ta­szegi, szat­mári, vaj­da­szen­ti­vá­nyi, mező­ségi stb.)

Nép­tánc­cso­por­tunk fon­tos sze­re­pet ját­szik a maros­hé­vízi magyar iskola, vala­mint a helyi magyar közös­ség éle­té­ben, ezért min­dent meg­te­szünk azért, hogy minél hosszabb ideig fenn­ma­rad­has­sunk, és hagyo­má­nya­in­kat ápol­has­suk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro