Kereső

Támogatók

Csík­me­n­a­sági Gyermek-​tánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia GAL SAN­DOR egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csíkmenaság
Az ala­pí­tás éve 2013
Tagság 55
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537040 – Ciu­csin­ge­or­giu
CIU­CSAN­GE­OR­GIU str. Prin­ci­pala, nr. 558
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 751096745
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Csík­me­n­a­sági Gyermek-​tánccsoport 2013 óta műkö­dik hiva­ta­lo­san. Mgala­pí­tása óta szá­mos és sok­rétű tevé­keny­sé­get szer­ve­zett Csík­me­n­as­agi gye­re­kek szá­mára. Kirán­du­lá­so­kat, fej­lesztő tevé­keny­sé­ge­ket, melyek lehető­sé­get adtak a tanu­lók­nak az önfej­lesz­tésre ‚tapasz­ta­lat­szer­zésre, hagyo­má­nya­ink meg­is­me­ré­sére is ápo­lá­sára. Az utóbbi évek leg­fon­to­sabb tevé­keny­sé­gei közé tar­to­zik a nép­tánc okta­tása. 2013-​ben ala­kult három cso­port, cso­por­ton­ként 2025 gye­rek­kel. Heti rend­sze­res­ség­gel szak­em­be­rek veze­té­sé­vel zaj­lik az okta­tás az csík­me­n­a­sági iskola tor­na­ter­mé­ben. Nép­tánc tudá­su­kat több­ször meg­mu­tat­ták a Csür­dön­gölő­kön, falu­na­po­kon, Alcsíki nép­tánc­ta­lál­ko­zó­kon, ünnepi műso­ro­kon Kará­csony­kor, Anyák nap­ján, Idő­sek nap­ján stb. A lel­ke­se­dés nem lan­kad, évről évre újabb­nál újabb tánc­tí­pu­so­kat tanul­nak, és kitar­tóan részt vesz­nek min­den okta­tás tevé­keny­sé­gen.

Állandó nép­tán­cok­ta­tó­ink HOZÓ LEVENTE és GÁBOR DÉNES. A cso­port vezetője Kopacz Edward László

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro