Kereső

Támogatók

Cser­na­ke­resz­turi Hagyo­mány­örző Egyesület

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia pt.pastrarea tra­di­ti­i­lor popu­lare maghiare
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csernakeresztur
Az ala­pí­tás éve 1994
Tagság 30
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 330003 – Cris­tur
Buko­vina utca 40
Jud. Hune­do­ara, România
Telefon 726688547
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

1994-​ben ala­kult azzal a céllal,hogy buko­vi­nai szé­kely hagyo­má­nyait fel­ku­tassa, ápolja és tovább­adja az utó­kor­nak. Meg­ala­ku­lása óta buko­vi­nai szé­kely táj­há­zat is működ­tet. Külön­böző hagyo­má­nyos műso­ra­ink van­nak, amit őse­ink ide­te­le­pü­lés­kor hoz­tak maguk­kal. Két­évente részt veszünk buko­vi­nai szé­kely talál­ko­zó­kon, ami buko­vi­na­iak lakta tele­pü­lé­se­ken kerül meg­ren­de­zésre.

2010-​ben Cser­na­ke­resz­tú­ron ren­dez­tük meg a 100 éves kite­le­pü­lés tisz­te­le­tére. Évente meg­ren­de­zésre kerül egy nem­zet­közi folk­lor­fesz­ti­vál ahol Buko­vi­ná­ban elő és élt nem­ze­ti­sé­gek lép­nek fel. Évek során fel­lep­tünk már Len­gyel­or­szag­ban, Szer­bi­á­ban, Szlo­va­ki­ában, Magyar­or­szá­gon ‚Ukraj­ná­ban és Romá­niai Buko­vina szín­pa­dain. A Keresz­túr nevű tele­pü­lé­sek talál­ko­zó­já­nak is évente ven­dé­gei vagyunk. Tán­ca­ink nagyobb része buko­vi­nai szé­kely hagyo­mány, de Dél — Erdé­lyi tán­co­kat is szí­ve­sen tán­co­lunk. Tán­ca­ink apá­ról, fiúra szálló tán­cok, saj­nos anyagi hát­te­rünk nem engedi meg, hogy tánc okta­tót fizes­sünk. Két­évente buko­vi­nai szé­kely mese­mondó vetél­kedőt ren­de­zünk kis­is­ko­lá­sok részére. Az a célunk , hogy a mesék­ből, legen­dák­ból, kis­gyer­me­ke­ink is meg­is­mer­jék őse­ink éle­tét. Az egye­sü­let vezetője Szabó Juli­anna.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro