Kereső

Támogatók

Burus­nyán Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Pakó Melinda — Aso­ci­a­tia de dans popu­lar “Burusnyan“
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Gelence
Az ala­pí­tás éve 2016
Tagság 120
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527090 – Ghe­linta
Ghe­linta, Nr 793
Jud. Covasna, România
Telefon 0747658188 0740256468

2012-​ben néhány gelen­cei lel­kes szülő úgy gon­dolta, fon­tos a gyer­me­ké­nek meg­is­mer­nie a nép­tánc szép­sé­geit, merí­te­nie kell a magyar folk­lór gaz­dag kút­já­ból, és szük­ség meg­él­nie az együtt tán­co­lás örö­mét. Meg­érez­ték és korán fel­is­mer­ték a nép­tánc­ban rejlő remek közös­ségi erőt, szer­vez­kedni kezd­tek, okta­tó­kat keres­tek, és a meg­ala­kult két cso­port — egy óvo­dás és egy isko­lás — azóta is tanulja a tánc-​anyanyelv ábé­cé­jét annak igé­nye nél­kül, hogy min­den­áron szín­padi pro­duk­ciót hoz­za­nak létre.

Ezek a gyer­me­kek azt bizo­nyít­ják, hogy bár­mi­lyen kicsik is, ha érté­ket adnak a kezükbe, meg­ér­zik, hogyan kell bánni vele, mert a kul­túra kin­csei kor­ha­tár nél­kül a saját­ja­ink. Ez utóbbi állí­tást bizo­nyítja a szülők azon igé­nye, hogy felnőtt cso­por­tot is ala­kít­sa­nak, így 2015 őszétől ők is ismer­ked­nek a Kárpát-​medence táj­egy­sé­ge­i­nek nép­ze­né­jé­vel, tán­ca­i­val.

A Burus­nyán Nép­tánc­együt­tes műso­ra­i­val gaz­da­gítja a köz­ség ünnepi ren­dez­vé­nyeit (már­cius 15., falu­na­pok, far­sangi mulat­ság stb), és szer­vez saját műso­ro­kat, kul­tu­rá­lis tevé­keny­sé­ge­ket is. Meg­hí­vott­ként részt vesz Sep­si­szent­györ­gyön az évente meg­ren­de­zett Nép­zene– és Nép­tánc­ta­lál­ko­zón, és fel­lép a perkői Gyer­mek– és Ifjú­sági Tánc­együt­te­sek Talál­ko­zón is.

A tánc­cso­port 2014 óta viseli a Burus­nyán Nép­tánc­együt­tes nevet, 2016 szep­tem­be­rétől hiva­ta­lo­san is.

Jelen­leg a négy cso­port — óvo­dás, kis­is­ko­lás, isko­lás és felnőtt — több mint 150 lel­kes tán­colni vágyót szám­lál.

Okta­tók: Ürmösi-​Incze Mária-​Terézia és Hunor

Az együt­tes szer­vezői és fenn­tar­tói: a szülők, Várza-​Deák Kinga és Szőcs Kata­lin veze­té­sé­vel.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro