Kereső

Támogatók

Bor­sika néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csíkszereda
Az ala­pí­tás éve 2001
Tagság 30
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 530213 – Mier­cu­rea Ciuc — Mun.
Mier­cu­rea Ciuc, str. Revo­luției din Decemb­rie nr. 34A/​B/​10
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 752855308
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A csík­sze­re­dai Gyer­me­kek Háza Bor­sika tánc­cso­portja 2001-​ben ala­kult. Több fesz­ti­vá­lon és tur­nén vett részt nagy siker­rel hazánk­ban, Magyar­or­szá­gon, Auszt­ri­á­ban, Német­or­szág­ban, Svájc­ban és Fran­cia­or­szág­ban. 2003 decem­be­ré­ben az erdé­lyi magyar tánc­cso­por­tok­nak szer­ve­zett minő­sítő ver­se­nyen kitűnő minő­sí­tést ért el. 2009 már­ci­u­sá­ban Strass­bourg­ban, az Euró­pai Par­la­ment­ben volt fel­lé­pé­sünk, 2010-​ben egy baszk tánc­cso­port­nak vol­tunk ven­dé­gei Fran­cia­or­szág­ban.

Az együt­tes reper­to­ár­já­ban főleg az erdé­lyi és mold­vai magyar kisebb­ség tán­cai, dalai és zenéje sze­re­pel­nek.

A haladó cso­port tag­jai 12 és 17 év közötti tanu­lók. Az után­pót­lás cso­por­tok­kal együtt kb. 200 gyer­mek­kel fog­lal­ko­zunk.

Az együt­tes vezetői: Sza­lay Zol­tán, Ádám Kata­lin és Antal Rozá­lia. Zenész: Sza­lay Kund (hegedű), tán­cok­tató: György Piros.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro