Kereső

Támogatók

Bok­réta Nép­tánc­cso­port — Szamosardó

A jogi kép­vi­selő neve Șco­ala Gim­na­zi­ală “Kós Károly” Ardu­zel /​Sza­mosar­dói Kós Károly Álta­lá­nos Iskola
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szamosardó
Az ala­pí­tás éve 2014
Tagság 36
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 437356 – Ardu­zel
Sza­mosardó Fő út 143.szám
Jud. Mara­mu­res, România
Telefon 035 223 010
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Egy régi mon­dás sze­rint az a nép, amely nem ismeri a múlt­ját, nem érde­mes arra, hogy jövője legyen.

“Aki nem ismeri a múlt­ját, annak nincs jelene. Jelen nél­kül pedig nincs jövő.”(Cserna-​Szabó And­rás)

”A magyar értel­mi­ség fel­adata, hogy a paraszt­ság által megőr­zött népi kul­tú­rát meg­ta­nulva, kor­szerűen adja tovább a köz­ok­ta­tás­ban és az isko­lán kívüli művé­szeti moz­gal­mak segít­sé­gé­vel…” (Kodály Zol­tán)

A Sza­mosar­dói Kós Károly Álta­lá­nos Isko­lá­ban hagyo­mánnyá vált, hogy fel­ku­tat­juk a nép­me­sé­ket, a nép­köl­té­szeti alko­tá­so­kat, fel­ele­ve­nít­jük a nép­szo­ká­so­kat, magunkra ölt­jük külön­böző alkal­mak­kor (előa­dá­sok, mese­mondó ver­se­nyek, szü­reti mula­to­zás) őse­ink régi kelen­gyés­lá­dá­já­ban féltve őrzött nép­vi­se­le­tét. A hagyo­mányőrző tevé­keny­sé­günk nem lenne tel­jes a nép­dal és a nép­tánc nél­kül. 2014-​ben sike­rült meg­ala­pí­tani isko­lánk nép­tánc­cso­port­ját, amely azóta „Bok­réta nép­tánc­cso­port” néven vált ismertté. Tánc­cso­por­tunk 1215 fővel indult, mára már több, mint 35 gye­rek­ből áll, isko­lánk I-​VIII osz­tá­lyos diák­ja­i­ból tevő­dik össze. A tánc­órá­kat heti egy alka­lom­mal szer­vez­zük. A tevé­keny­sé­gek egy jól meg­ter­ve­zett prog­ram sze­rint zaj­la­nak. Hang­súlyt fek­te­tünk a tán­cok­ta­tás mel­lett a régi magyar nép­da­lok tanu­lá­sára, elsa­já­tí­tá­sára, tovább­adá­sára, amely­ben segít­sé­günkre vol­tak a kez­de­tek­kor a falu­ban még élő, népi kul­tú­rát ismerő idő­sebb embe­rek. A tele­pü­lé­sünk­höz közel­álló táj­egy­sé­gek : a Szi­lágy­ság (Tövis­hát) és Szat­már tán­cait tán­col­juk. A tán­cok okta­tá­sá­ban segí­te­nek a szi­lágy­csehi Bere­ke­nye Nép­tánc­cso­port tag­jai, vala­mint a szat­már­né­meti Kása Zsolt és Kása Melinda. A nép­tánc­cso­port vezetője Nagy Anna­má­ria isko­la­igaz­gató. 2016 nya­rán sike­rült első alka­lom­mal meg­szer­vezni a Sza­mosar­dói Nép­tánc­tá­bort, ame­lyen 58 gye­rek vett részt. A 2017-​es nyári szün­idő­ben immár máso­dik alka­lom­mal szer­vez­tük meg nép­tánc­tá­bo­run­kat, amely­ben már 97 gyer­mek ismer­ke­dett a nép­tánc lépé­se­i­vel, a magyar nép­da­lok­kal, a magyar népi kul­tú­rá­val, kézmű­ves fog­lal­ko­zá­sok­kal.

Büsz­kén mond­hat­juk, hogy min­den­napi tevé­keny­sé­günk nagy siker­nek örvend, ren­ge­teg elis­me­rést kapunk az áldo­za­tos mun­ká­ért, a kez­de­mé­nye­zé­sért, a hagyo­má­nyok őrzé­sé­ért, ápo­lá­sá­ért, azért, hogy a nép­tánc­cso­port lét­re­ho­zása által éle­tet vit­tünk a falu éle­tébe. Ezt bizo­nyítja az is, hogy tánc­cso­por­tunk ismé­tel­ten fel­ké­rést kap az augusz­tus végén Szi­lágy­cseh­ben meg­ren­de­zendő „Tövis­háti Napok”-on, majd szep­tem­ber­ben a nagy­bá­nyai magyar napok kere­té­ben a „Főtér Fesz­ti­vá­lon”, falu– és város­na­po­kon való fel­lé­pé­sekre is.

A Bok­réta Nép­tán­cso­port tag­jai, miután „kinő­vik” az isko­lát, foly­tat­ják a nép­tán­cot a falu ifjú­sági tánc­cso­port­já­ban, a Baka­tor Nép­tán­cso­port­ban. Való­já­ban mi folya­ma­tos után­pót­lás­ne­ve­lést is vég­zünk, mert min­den évben jön­nek új tagok, míg a végző­sök átlép­nek a Bakator-​ba.

Úgy gon­dol­juk, hogy sike­rült gyer­me­ke­ink és ifja­ink szí­vé­ben meg­gyö­ke­rez­nie a nép­tánc iránti sze­re­tet­nek és tisz­te­let­nek. Sike­rült meg­is­mer­tetni és meg­ked­vel­tetni gyer­me­ke­ink­kel egy olyan szó­ra­ko­zási lehető­sé­get, ame­lyet a XXI. szá­zad modern világa nem tud biz­to­sí­tani fia­tal­ja­ink szá­mára.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro