Kereső

Támogatók

Beth­len­szent­mik­lósi Csil­lag­szeműek Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia Beth­len Mik­lós Egye­sü­let Bethlenszentmiklós
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Bethlenszentmiklós
Az ala­pí­tás éve 2015
Tagság 23
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 517761 – Sin­mic­laus
Prin­ci­pala 21 San­mic­laus Fehér megye
Jud. Alba, România
Telefon 0729117207
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A tánc­cso­port 2015 már­ci­u­sá­ban ala­kult. Előző­leg műkö­dött egy fia­ta­lok­ból álló Tuli­pán nép­tánc­cso­port, mely­nek tag­jai csak fel­lé­pés előtt gyűl­tek össze pró­bákra. A munka vagy a kül­földi ide­ig­le­nes tar­tóz­ko­dá­suk befo­lyá­solta a pró­bák meg­tar­tá­sát. Ilyen meg­gon­do­lás­ból a helyi taní­tók: Mik­lós Judit és Mik­lós Erzsé­bet kez­de­mé­nye­zé­sére léte­sült egy álta­lá­nos isko­lá­sok­ból álló tánc­cso­port. Tag­ja­i­nak száma vál­to­zott az elmúlt 2 évben, ma már a vég­le­ge­sí­tett 23-​as lét­számra tehető.

Okta­tóik Varga Attila és Bényi Delinke, a dicső­szent­már­toni Köké­nyes Tánc­együt­tes tag­jai, akik heti egy alka­lom­mal küküllő­menti, fel­csíki és mező­ségi tán­co­kat taní­ta­nak.

Fel­lép­tek a Fehér megyei nép­tánc­fesz­ti­vá­lo­kon, a vámos­gál­falvi testvér-​tánccsoporttal és a XII.Perkői Nép­tánc­fesz­ti­vá­lon.

Egy kezdő cso­port is indult, mely­nek lét­száma vál­tozó: 1215 kis tán­cos­lábú, aki­ket az okta­tók népi gyer­mek­já­té­kok­kal vezet­nek be a tánc vilá­gába és készí­tik őket az után­pót­lásra.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro