Kereső

Támogatók

Árva­lány­haj nép­tánc­cso­port — Szilágynagyfalu

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia Báró Bán­ffy György
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Szilágynagyfalu
Az ala­pí­tás éve 1942
Tagság 20
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 457260 – Nus­fa­lau
str. Bán­ffy János, nr. 3
Jud. Salaj, România
Telefon 0745 140 479
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Szi­lágy­nagy­fa­lu­ban a nép­tánc­cso­port az 1940-​es évek ele­jén ala­kult meg Végh Béla kán­tor tanító és Hel­me­czi Lídia taní­tónő veze­té­sé­vel a Levente szer­ve­ze­ten belül. A máso­dik világ­há­ború befe­je­zése után pár éven belül egy meg­in­dí­tott kul­tú­rá­lis prog­ram kere­tén belül meg­ala­kult a Nő szer­ve­zet amely kul­tu­rá­lis cso­por­to­kat — nép­tánc, szín­ját­szó — ala­kí­tott és előa­dá­so­kat tar­tott. A Nő szer­ve­zet vezetője Sípos Anna taní­tónő volt. Elő­ször a tánc­cso­port felnőt­tek­ből állt, majd las­san az isko­lá­ban is min­den osz­tály­ban nép­tán­cot taní­tot­tak. Tudunk arról, hogy az 50-​es évek ele­jén egy diá­kok­ból ala­kult cso­port Szabó Ist­ván veze­té­sé­vel részt vett egy tar­to­má­nyi ver­se­nyen Nagy­vá­ra­don és elhozta az 1. díjat.

Az 50-​es évektől kezdve nap­ja­in­kig léte­zett nem isko­lai nép­tánc­cso­port, amely­nek vezetői taní­tónők vol­tak: Berecz Ilona, Srankó Piroska, Kása Irma. 1972-​től nap­ja­in­kíg Posta Rozá­lia vezeti a nép­tánc­cso­por­tot. A nép­tánc okta­tás­ban részt vet­tek ezen kívül Fülöp Magda óvónő 1978-​tól 2008-​íg, Lukács Ibo­lya tanárnő, Posta Ist­ván és Somo­gyi János tanár. A nép­tánc­cso­port 1992-​ben fel­vette az Árva­lány­haj nép­tánc­cso­port nevet. Az 50-​es évektől kezdve a falu ifjú­sága vitte tovább az idő­sektől meg­ta­nult tán­co­kat, hagyo­má­nyo­kat és megő­rizte a 19. szá­zad végi 20. szá­zad elei nép­vi­se­le­tet. 1976-​tól részt vett a Meg­ének­lünk Romá­nia fesz­ti­vá­lo­kon megyei 1. és 2. helye­zést is nyerve és 1978-​ban vala­mit 1984-​ben részt vett az orszá­gos sza­ka­szon is.

Témás tánc for­má­ban szín­padra vitte a régi fonó­kat és far­san­go­lá­so­kat (lakodalmas-​, betyár-​, halál­far­sang) vala­mint a még ma is élő szo­kást, a májusfa állí­tást.

Reper­to­ár­já­ban sze­re­pel: szi­lágy­sági külső– vala­mit belső lábas-​, zsi­bai és ver­bunk legé­nyes– , mező­ségi– , mold­vai csángó-​, vala­mint pász­tor tán­cok és kari­ká­zók (szi­lágy­sági, magyarbődi, imregi).

A tánc­cso­port a 2009-​ben meg­ala­kult Báró Bán­ffy György Kul­tú­rá­lis Tár­sa­ság kere­tén belül műkö­dik.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro