Kereső

Támogatók

Kaláka Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Téka Művelő­dési Alapítvány
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szamosujvár
Az ala­pí­tás éve 1992
Tagság 34
Átlag életkor 17 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 405300 – Gherla — Oras.
Str. Mihai Vite­azul Nr. 39
Jud. Cluj, România
Telefon 0264243198
Fax 0264243198
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​www​.teka​.ro/

A Kaláka Nép­tánc­együt­tes 1992 őszén ala­kult, sza­mo­súj­vári közép­is­ko­lá­sok­ból és fia­ta­lok­ból. Ere­de­ti­leg csak tánc­há­zat akar­tunk szer­vezni váro­sunk­ban, később meg­je­lent annak az igé­nye, hogy egy olyan együt­test ala­kít­sunk, amely meg­pró­bálja minél hűsé­ge­seb­ben bemu­tatni szülő­föl­dünk, az erdé­lyi Mező­ség még élő nép­tánc kul­tú­rá­ját.

Az igény­szint ter­mé­sze­tes emel­ke­dése nyi­tottá tett más táj­egy­sé­gek, etni­ku­mok érté­kei felé is. Meg­is­mer­tük Mező­ség szór­vány­fal­vait, az ott élő embe­rek gond­jait, örö­meit. Rájöt­tünk, hogy mi is adha­tunk nekik érté­ket azzal, hogy elme­gyünk hoz­zá­juk és szín­padra lépve vissza­ad­juk a tőlük kapott érté­ke­ket, szép tán­cok­kal, vise­le­tek­kel meg­erő­sít­het­jük önér­ték­tu­da­tu­kat. Ezért vál­lal­tuk a Kaláka nevet, ame­lyet önnön jelen­té­sé­ben, a közös­sé­gért vég­zett önkén­tes és önzet­len munka értel­mé­ben vise­lünk. Előa­dá­sa­ink­ban sike­rült bebi­zo­nyí­tani, hogy az oly sok­szor elte­me­tett népi kul­túra élővé vará­zsol­ható addig, amíg érze­lemből fakad és érzel­met kelt, közös­sé­get hoz és tart össze.

Az együt­tes reper­to­ár­já­ban széki, kalo­ta­szegi, mold­vai, fel­csíki, vaj­da­szen­ti­vá­nyi és ter­mé­sze­te­sen külön­böző mező­ségi fal­vak tán­cai van­nak: feke­te­laki, meleg­föld­vári, csa­ba­új­fa­lusi, mező­szo­pori. Nem­csak a magyar, hanem a román tán­canyagra is nagy figyel­met for­dí­tunk, hiszen ez a tánc­tu­dás még ma is élő hagyo­mányt jelent, ugyan­ak­kor a mező­ségi fal­vak­ban nem külö­nít­hető el éle­sen a román és a magyar tán­canyag

25 év év alatt több száz fel­lé­pé­sünk volt, első­sor­ban Mező­ség olyan fal­va­i­ban, ahová eddig még nem, vagy rit­kán jutott el együttes.A kör­nyező mező­ségi fal­va­kon kívül sze­re­pel­tünk a nagyobb erdé­lyi váro­sok­ban, mint Kolozs­vár, Csík­sze­reda, Nagy­vá­rad, Sep­si­szent­györgy, Nagy­bá­nya, Seges­vár stb. Kül­föl­dön az anyagi lehető­sé­gek függ­vé­nyé­ben tudunk sze­re­pelni. Kül­föl­dön tur­néz­tunk Magyar­or­szá­gon, Szlo­vá­ki­á­ban, Szlo­vé­ni­á­ban, Hor­vát­or­szág­ban, Portugáliában,Olaszországban, Fran­cia­or­szág­ban és Len­gyel­or­szág­ban.

Szak­mai körök is nyil­ván­tar­ta­nak és érté­kel­nek, példa rá, hogy 1997-​ben az Erdé­lyi Magyar Közmű­velő­dési Egye­sü­let nekünk ítélte a Kön­czei Ádám díjat, a mező­ségi nép­zene és nép­tánc terv­szerű átörö­kí­tése érde­ké­ben kifej­tett tevé­keny­sé­gün­kért, míg a magyar­or­szági Ipo­lyi Arnold Népfőis­kola 2001-​ben emlék­lap­pal és díj­jal jutal­ma­zott, sza­vaik sze­rint „az egye­te­mes magyar művelt­ség­hez tar­tozó népi kul­túra érté­ke­i­nek fia­ta­lok szá­mára való kor­szerű köz­ve­tí­té­sé­ért.”

A Kaláka 1993-​tól a Téka Művelő­dési Ala­pít­vány intéz­mé­nyes kere­tei között műkö­dik.

A Kaláka mel­lett műkö­dik a Kamara Kaláka, Kis­ka­láka és a Ken­der­kóc.. Kísérő zene­ka­rok: Har­ma­dik, Kontra Banda ‚Ördön­gös.

Az együt­tes szak­mai vezetői Szé­kely Melinda és Feke­te­laki Tibor.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro