Kereső

Támogatók

Kaláka Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Téka Művelő­dési Alapítvány
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szamosujvár
Az ala­pí­tás éve 1992
Tagság 30
Átlag életkor 17 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 405300 – Gherla — Oras.
Str. Mihai Vite­azul Nr. 39
Jud. Cluj, România
Telefon 0264243198
Fax 0264243198
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​www​.teka​.ro/

Együt­te­sünk 1992 őszén ala­kult, sza­mo­súj­vári közép­is­ko­lá­sok­ból és fia­ta­lok­ból áll. Ere­de­ti­leg csak tánc­há­zat akar­tunk szer­vezni váro­sunk­ban, később meg­je­lent annak az igé­nye, hogy egy olyan együt­test ala­kít­sunk, amely meg­pró­bálja minél hűsé­ge­seb­ben bemu­tatni szülő­föl­dünk, az erdé­lyi Mező­ség még élő nép­tánc kul­tú­rá­ját. Az igény­szint ter­mé­sze­tes emel­ke­dése nyi­tottá tett más táj­egy­sé­gek, etni­ku­mok érté­kei felé is. Meg­is­mer­tük Mező­ség szór­vány­fal­vait, az ott élő embe­rek gond­jait, örö­meit. Rájöt­tünk, hogy mi is adha­tunk nekik érté­ket azzal, hogy elme­gyünk hoz­zá­juk és szín­padra lépve vissza­ad­juk a tőlük kapott érté­ke­ket, szép tán­cok­kal, vise­le­tek­kel meg­erő­sít­het­jük önér­ték­tu­da­tu­kat. Ezért vál­lal­tuk a Kaláka nevet, ame­lyet önnön jelen­té­sé­ben, a közös­sé­gért vég­zett önkén­tes és önzet­len munka értel­mé­ben vise­lünk. Előa­dá­sa­ink­ban sike­rült bebi­zo­nyí­tani, hogy az oly sok­szor elte­me­tett népi kul­túra élővé vará­zsol­ható addig, amíg érze­lemből fakad és érzel­met kelt, közös­sé­get hoz és tart össze.

Szak­mai bemutatás:

- 21 év alatt több mint 650 előa­dá­sunk , fel­lé­pé­sünk volt és több mint 220 tán­cost nevel­tünk ki;

- együt­te­sünk, az álta­lunk lét­re­ho­zott Téka Művelő­dési Ala­pít­vány intéz­mé­nyes kere­tei között műkö­dik. A Téka finan­szí­rozza az együt­test, első­sor­ban pályá­za­to­kon keresztül;

- saját magunk nevel­jük ki az után­pót­lást. Gye­rek cso­port­ja­ink a Kis-​Kaláka és Ken­der­kóc nevet vise­lik (három ilyen cso­por­tunk van). Okta­tóik a Kaláka tag­jai. Ők is évente több előa­dást tar­ta­nak a város­ban, erdé­lyi gye­rek nép­tánc­fesz­ti­vá­lo­kon, Magyarországon;

- heti nép­tánc okta­tá­sun­kon több száz gye­rek­kel fog­lal­ko­zunk, tíz éve rend­sze­re­sen szer­ve­zünk tánc­há­zat, kézmű­ves műhelyt működtetünk;

— nagyobb saját ren­dez­vé­nye­ink az idén 19-​ik alka­lom­mal meg­szer­ve­zett Nem­zet­közi Ifjú­sági Nép­tánc­fesz­ti­vál, a XVII. Mező­ségi Nép­zene és Nép­tánc­fesz­ti­vál, a XII. Bet­le­he­mes Talál­kozó és a Feke­te­laki Nép­tánc­tá­bor.

2003. decem­be­ré­ben rész­vet­tünk a Csík­sze­re­dá­ban meg­ren­de­zett Nép­tán­co­sok Orszá­gos Bemu­tató Szín­pa­dán ( szer­vezők a Mar­tin György Nép­tánc­szö­vet­ség és a Romá­niai Magyar Tánc­szö­vet­ség ). Itt együt­te­sünk, „Mező­ségi mulat­ság” című koreo­grá­fi­á­já­val meg­sze­rezte a „Kivá­lóan Minő­sült” érté­ke­lést;

- kísérő­ze­ne­ka­runk a tag­ja­ink­ból ala­kult Kontra Banda Zene­kar és a Har­ma­dik Zene­kar.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro