Kereső

Támogatók

Ákosi néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Ákos
Az ala­pí­tás éve 2017
Tagság 15
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 447005 – Acis
str. Prin­ci­pala, nr. 125
Jud. Satu-​Mare, România
Telefon 0261871005

Ákosi nép­tánc­cso­port

Az Ákosi nép­tánc­cso­port 2017 janu­ár­já­ban ala­kult meg azzal a cél­lal, hogy meg­is­mer­tesse a köz­ség gye­re­ke­i­vel a saját hagyo­má­nya­i­kat, amely­nek első­sor­ban hasz­nos köz­ve­títői a nép­da­lok, a nép­tánc és a gyer­mek­já­té­kok. Isko­lánk 15 tanu­lója vál­lal­ko­zott, hogy részt vegyen hagyo­má­nyaik megőr­zé­sé­ben, ezek tovább­adá­sá­ban, átörö­kí­té­sé­ben. Továbbá fon­tos­nak tart­juk a hagyo­má­nyok egész fia­ta­lon való meg­is­me­ré­sét is. Nép­tánc­cso­por­tunk fel­ké­szítői Kása Zsolt és Kása Melinda nép­tán­cok­ta­tók, nagy oda­adás­sal, sok sze­re­tet­tel és türe­lem­mel fog­lal­koz­nak gyer­me­ke­ink, tán­co­sa­ink okta­tá­sá­val vál­lalva az ingá­zás nehéz­sé­geit is. A reper­to­árt a szat­mári, tán­cok – ver­bunk, csár­dás – alkot­ják. Nép­tánc­cso­por­tunk tag­jai már több alka­lom­mal is bizo­nyí­tot­ták, hogy fon­tos szá­mukra az érté­kek isme­rete, meg­élése és majd a tovább­adása.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro