Kereső

Támogatók

Akác­vi­rág Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Hadad
Az ala­pí­tás éve 2017
Tagság 14
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 447155 – Hodod
Prin­ci­pală Nr.274
Jud. Satu-​Mare, România
Telefon 0040766329752
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A hadadi nép­tánc­cso­port 2014 őszén ala­kult helyi fia­ta­lok kez­de­mé­nye­zé­séből. Tele­pü­lé­sü­kön évti­ze­dek­kel ezelőtt is műkö­dött nép­tánc­cso­port, ezt a hagyo­mányt sze­ret­nék ujjá élesz­teni, fenn­tar­tani és tovább­adni a jövő nem­ze­dé­ke­i­nek. Nevét a falu­ban talál­ható akác­li­ge­tek­nek köszön­heti, amely virág­zás­kor egy üde szín– és illat­foltja a tér­ség­nek.

A tele­pü­lé­sük­höz közel­álló táj­egy­sé­gek : Szi­lágy­ság (Tövis­hát), Kraszna-​Berettyó mente és Szat­már tán­cait tán­col­ják. A tán­cok elsa­já­ti­tá­sá­nál Lőrincz Tamás okta­tó­ként és tán­cos­ként is lel­ki­is­me­re­te­sen helyt áll , illetve az Akác­vi­rág cso­port­ve­zető­je­ként Kovács And­rea tevé­keny­ke­dik.
Szá­mos helyi ren­dez­vé­nyen( köz­ség­nap, szü­reti– és kará­cso­nyi bál stb.) és nagyobb ese­mé­nye­ken (Szat­már Megyei Napok, Bog­dándi Nem­ze­ti­ségi Folk­lór­fesz­ti­vál), vala­mint Magyar­or­szá­gon (Szi­ha­lom, Erdő­bé­nye) is több­szöri fel­lé­pési lehető­sé­gek­nek örven­de­nek. Rend­sze­res részt­vevői az Abi­gél Orszá­gos Minő­sítő Tánc­fesz­ti­vál­nak (Nyi­regy­háza), ahol arany és ezüst minő­sí­tés­ben része­sül­tek.
“A hagyo­mány nem a hamu őrzése, hanem a láng tovább­adása.„ (Morus Tamás)

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro