Kereső

Támogatók

Fel­szeg Gyön­gye Nép­tánc­cso­port (Gyerekek)

A jogi kép­vi­selő neve Kalo­ta­szent­ki­rá­lyi Pol­gár­mes­teri Hivatal
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Kalotaszentkirály
Az ala­pí­tás éve 1994
Tagság 16
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 407515 – Sinc­raiu
Sânc­raiu Nr. 174 (Pén­tek Ferenc)
Jud. Cluj, România

Cso­por­tunk 1994-​ben ala­kult a helyi fia­ta­lok kez­de­mé­nye­zé­sére, mint amatőr tánc­cso­port. Ele­inte a kalo­ta­szegi, nádas­menti tán­cok­kal ismer­ked­tek meg a tán­co­sok. Idő mul­tá­val fel­fe­dez­tük, hogy a fel­szegi régi­ó­ban a tánc­lé­pé­sek belső lába­sok, ezért több oktató bíz­ta­tá­sára elkezd­tünk fog­lal­kozni a kalo­ta­szegi belső­lá­bas tán­canyag­gal, mivel falunk közös­sége is ehhez a táj­egy­ség­hez tar­to­zik. Jóma­gam gyűj­té­se­ket szer­vez­tem 1998-​as évben a még csár­dást tán­colni tudó embe­rektől, így sike­rült meg­men­teni ezt a tán­canya­got az enyé­szettől és az elfe­le­déstől. Csa­pa­tunk ma három gene­rá­ció taní­tá­sá­val biz­to­sítja az után­pót­lást, hat éves kor­tól egé­szen felnőtt korig. Hagyo­mányőrző cso­port­nak tart­juk magun­kat, mert pri­o­ri­tá­sunk a saját tán­cunk tovább­adása a nagy­kö­zön­ség­nek, de az évek folya­mán más tánc­rend­del is fog­lal­koz­tunk, mint mező­ségi, sóvi­de­éki, szat­mári. 2003-​ban vet­tük fel a FEl­szeg Gyön­gye nevet, mert úgy gon­dol­tam, ha más táj­egy­ség tán­cát is szín­padra visszük, akkor már nem lehet a nevünk Kalo­ta­szent­ki­rá­lyi Hagyo­mányőrző Tánc­cso­port. Az évek folya­mán sok helyen meg­for­dul­tunk. Leg­főbb támo­ga­tónk a helyi Önkor­mány­zat, illetve magán­vál­lal­ko­zók. Ele­inte pró­bál­koz­tunk pályá­zati pén­ze­ket is levonni, több — keve­sevv siker­rel, főleg az össze­gek ala­csony volta tán­to­rít el ettől a finan­szí­ro­zási lehető­ség­től, így inkább saját for­rá­sa­in­kat pró­bál­juk meg vissza­for­dí­tani tán­co­sa­inkra és új vise­le­tek beszerzésére.

Célunk a tánc­nyel­ven meg­ta­ní­tani gye­re­ke­in­ket az itt­hon élésre, az együtt való mara­dásra és a meg­lévő gyöngy­sze­me­ket össze­szedni és tovább éltetni a gene­rá­ciók számára.

Pén­tek Ferenc, oktató, műv. vezető

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro