Kereső

Támogatók

Aranyeső Nép­tánc­cso­port (Ifjúsági)

A jogi kép­vi­selő neve Aranyeső Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Dés
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 12
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 405200 – Dej
str. M. Kogăl­ni­ce­anu nr. 13
Jud. Cluj, România
Telefon 0742132161
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Aranyeső Nép­tánc­cso­port

1990-​ben Dezső Attila és Ván­csa Pál tánc­cso­por­tot ala­pí­tott Aranyeső néven. Kez­det­ben nehe­zen ment a tán­co­sok tobor­zása, de idő­köz­ben az együt­tes népe­sebbé vált, így szín­padra kerül­tek a követ­kező előa­dá­sok: De azért csak járom (1991), Kari­kába legé­nyek (1992), Pár­vá­lasz­tás (1998). A pró­bák a dési Magyar Ház­ban zaj­lot­tak, ahol mező­ségi, széki, kalo­ta­szegi, fel­csíki, szat­mári tánc­ren­det tanul­tak, és bemu­tat­tak azo­kat Magyar­dé­csén, Árpás­tón, Bál­vá­nyos­vár­al­ján, Szász­nyí­re­sen. A tán­cok­ta­tói tan­fo­lya­mok­nak köszön­hetően egyre inkább gaz­da­go­dott a tánc­cso­port reper­to­árja; Joó Kinga, Bar­tha Emőke, Dezső Attila, Ván­csa Pál szí­ve­sen adták át tudá­su­kat, nép­tán­cok­ta­tást is vál­lalva Magyar­dé­csé­ben, Nagy­bá­nyán, Kol­tón, Bál­vá­nyos­vár­al­ján, Magyar­nem­e­gyén, Felőr­ben. Az együt­tes tag­jai új tán­cok isme­re­té­vel gaz­da­godva tér­tek vissza az évek folya­mán a kalo­ta­szegi és a mező­ségi nép­tánc­tá­bo­rok­ból. A tánc­cso­port Magyar­or­szá­gon (Balas­sa­gyar­mat, Kecs­ke­mét), Olasz­or­szág­ban és Fran­cia­or­szág­ban is fel­lé­pett már, ennek köszön­hetően nőtt a cso­port ismert­sége és tekin­té­lye, az isko­lá­ban választ­ható tánc­órák beve­ze­tése pedig a 2000-​es évektől kezdődően biz­to­sí­totta az után­pót­lást. Az Aranyeső nép­tán­cso­port 2015-​ben fenn­ál­lá­sá­nak 25. évfor­du­ló­ját fogja ünne­pelni, és reméli, hogy van olyan híre, kisu­gárzó és közös­ség­te­remtő ereje, hogy képes legyen a meg­úju­lásra. Jelen­leg ífjú­sági cso­port­ként műkö­dik.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro