Kereső

Támogatók

Aranyeső Nép­tánc­cso­port (Gyerekek)

A jogi kép­vi­selő neve Aranyeső Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Dés
Az ala­pí­tás éve 1990
Tagság 18
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 405200 – Dej
str. M. Kogăl­ni­ce­anu nr. 13
Jud. Cluj, România

A cso­por­ton belül heti két­szer pró­bál az ífjú­ság, heti egy­szer az után­pót­lás gye­rek cso­port. Évente szer­ve­zik a dési nép­tánc­ta­lál­ko­zót, isko­lai évzáró előa­dást. Emel­lett részt vesz­nek külön­böző fesz­ti­vá­lo­kon, néptánctalálkozókon.

A cso­port egy közeli falu­ban, Felőr­ben is tanít. A tánc­cso­port­nak saját zene­kara is van. Finan­szí­ro­zási for­rá­saik: a helyi pol­gár­mes­teri Hiva­tal, a Megyei Tanács, vala­mint más ala­pít­vá­nyok, pályá­zati források.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro