Kereső

Támogatók

Toldi Nép­tánc­cso­port (Ifjúsági)

A jogi kép­vi­selő neve Zilahy Lajos Művelő­dési Ház
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Nagy­sza­lonta, Zilahy Lajos Művelő­dési Ház
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 25
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 415500 – Salonta
str. Iuliu Maniu nr. 10 (Casa de Cul­tură Zilahy Lajos); str. Emil Zola nr. 6 (Stru­ber Éva)
Jud. Bihor, România
Telefon 0259373104

A nagy­sza­lon­tai Toldi nép­tánc­cso­port a hagyo­mányőr­zés jegyé­ben aktí­van sze­re­pet vál­lal a város min­den­nap­ja­i­ban, tán­ca­ik­kal, tevé­keny­sé­gük­kel ápol­ják a magyar kul­tú­rát, fel­lé­pé­seik során hírét viszik Nagy­sza­lonta váro­sá­nak hatá­ron innen és túl. A nép­tán­cok­ta­tás 2005 októ­be­ré­ben kezdő­dött meg Nagy­sza­lon­tán Gom­bos And­rás a sze­gedi nép­tánc­együt­tes művé­szeti vezető­jé­nek az irá­nyí­tá­sá­val. Az évek során egyre több gyer­mek csat­la­ko­zott a nép­tánc­cso­port­hoz, így jelen­leg csak­nem 50 kis­diák gya­ko­rolja hétről hétre a nép­tán­cok lépé­seit a kis– és nagy cso­port­ban. 2009 szep­tem­be­ré­ben Tőtős Hor­ten­zia nép­tán­cok­tató vette át a nagy­sza­lon­tai tán­co­sok okta­tá­sát. A kiváló nép­tán­cok­tató két­ha­vonta érke­zik Nagy­sza­lon­tára, hogy új lépé­se­ket tanít­son a gye­re­kek­nek, a heti fog­lal­ko­zá­so­kon pedig Stru­ber Éva és Bagi Tünde óvónők gya­ko­rol­ják a lépé­se­ket a gye­re­kek­kel. A Toldi nép­tánc­cso­port ügyes kis tán­co­sai mára már több koreo­grá­fiát is elsa­já­tí­tot­tak, ismer­nek dunán­túli ugrós, dunán­túli esz­kö­zös, rába­közi, kalo­csai tán­co­kat, jelen­leg pedig egy dél­al­földi koreo­grá­fiát gya­ko­rol­nak. A nagy­sza­lon­tai nép­tán­co­sok rend­sze­re­sen fel­lép­nek kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nye­ken, város­na­po­kon, szép siker­rel kép­vi­se­lik Nagy­sza­lontát hatá­ron innen és túl.Működésünket anya­gi­lag támo­gatja a Zilahy Lajos Művelő­dési Ház, a Pro Salonta ala­pit­vány, a nagy­sza­lon­tai Helyi Tanács, a Megyei Tanács vala­mint az ADA Bútor­gyár.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro