Kereső

Támogatók

Gyöngy­vetők Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Pro Folk Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Margita
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 30
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 415300 – Mar­g­hita
str. Bar­tók Béla nr. 5/​B.
Jud. Bihor, România

Váro­sunk­ban működő PRO­FOLK hagyo­mány­örző ala­pit­vány a népi hagyo­má­nyok ápolá­sát tűzte ki cél­jául azzal a szán­dék­kal, hogy fel­len­ditse a város, a régió kul­tu­rá­lis, szel­lemi éle­tét, fel­ka­rolja a nem­csak a helyi, de a régi­ó­beli igé­nye­ket is: meg­is­merni, meg­is­mer­tetni, elfo­gad­tatni a folk­lórt, a népmű­vé­sze­tet. Ennek kép­vislője a Gyöngy­vetők nép­tánc­cso­port és nép­dal­kó­rus , amely 2005-​ben ala­kult.

Leg­főbb cél­kitű­zé­se­ink közé tar­to­zik meg­ta­nulni és bemu­tatni (szin­padra vinni) a külün­böző magyar táj­egy­sé­gek auten­ti­kus tán­cait. Vall­juk, hogy népi hagyo­má­nya­in­kat elsa­já­ti­tani nem öncé­lúan kell, hanem nagyon fon­tos, hogy a meg­fe­lelő fóru­mo­kon, hazai és kül­földi fel­lé­pé­se­ken, fesz­ti­vá­lo­kon meg­mu­tas­suk őket a világ­nak hoz­zá­já­rulva ezál­tal kis­seb­ségi kul­tu­ránk meg­is­mer­te­té­sé­hez, tánc– és nép­zene hagyo­má­nya­ink nem­zet­közi ter­jesz­té­sé­hez.

Szá­mos fesz­ti­vá­lon vet­tünk részt Romá­ni­á­ban és Magyar­or­szá­gon. 2006-​ban és 2007-​ben a KI Mit Tud?!verseny döntő­sei vol­tunk. 2010 ápri­li­sá­ban Török­or­szág­ban Zon­gul­dak váro­sába kap­tunk meg­hi­vást a Nem­zet­közi Gyer­mek­fesz­ti­válra. Az eddigi leg­na­gyobb elis­me­rést a Magyar Kul­túra Díj jelenti, amellyel 2011 január 21-​én tün­tet­tek ki ben­nün­ket. Min­den évben meg­szer­vez­zük a Bihari Tuli­pán tur­nét ahol 5 tele­pü­lés nép­tánc­együt­te­se­i­vel lépünk fel. Nya­ranta tánc­ha­gyo­má­nyokra, nép­ze­nére, nép­szo­ká­sokra, kézmű­ves örök­ségre épülő tábort szer­ve­zünk a festői Sólyom­kő­vá­ron, ahol nem­ze­ti­sé­günk hagyo­má­nyos szel­lemi és tár­gyi kul­tú­rá­já­val ismer­ked­het­nek meg a részt­vevők.

2009-​ig a nép­tán­cok­ta­tást Nagy Albert, a Sze­ged Tánc­együt­tes vezető koreo­grá­fusa irá­nyi­totta, a helyi okta­tók segit­sé­gé­vel. Saj­ná­la­tos halála után Tőtős Hor­ten­zia és Presz­ner Richárd szin­tén sze­gedi okta­tók irá­nyit­ják a cso­por­tot mely­ben kor­osz­tá­lyokra bontva 2 cso­port műkö­dik. Nép­dal­éné­ke­se­in­ket az iskola zene­pe­da­gó­gusa késziti fel, ered­mé­nye­sen ugyanis a 2009-​es Orszá­gos Őszi­ró­zsa Nép­dal­fesz­ti­vá­lon Beke Vik­tó­ria Kincső II. helye­zést ért el. Nép­vi­se­le­te­in­ket önerőből, külön­böző támo­ga­tá­sok­ból, jöté­kony­sági bál szer­ve­zé­séből és pályá­za­tok­ból összegyűj­tött pénz­ből sze­rez­zük be. Törek­szünk az ere­de­ti­ségre igy ren­del­ke­zünk széki, maros­széki, mező­ségi, dél-​alföldi, szat­mári és rába­közi vise­le­tek­kel.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro