Kereső

Támogatók

Ezüst­perje Nép­tánc­együt­tes (Kiscsoport)

A jogi kép­vi­selő neve Érsem­lyén Köz­ség Önkormányzata
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Érsemlyén
Az ala­pí­tás éve 2004
Tagság 20
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 417545 – Simian
Şimian nr.55 (Primă­ria Şimian)
Jud. Bihor, România

2007 novem­be­ré­ben 7 pár­ral ala­kult meg az Ezüst­perje Nép­tánc­együt­tes. 2005 őszén a már meg­lévő cso­port táp­láló for­rá­sa­ként elkezdőd­tek a gyer­mek­cso­port rend­sze­res pró­bái. A mára már egy­benőtt cso­port 30 állandó főt szám­lál, míg az után­pót­lás cso­port­ban mint­egy 30gye­rek tanulja a nép­tánc alap­jait.

Tánc­ko­reo­grá­fi­áik külön­böző táj­egy­sé­gek, régiók, fal­vak hagyo­má­nya­i­ból táp­lál­koz­nak. Töre­ked­nek a hagyo­má­nyos, ere­deti tán­cok, dalok, szo­ká­sok megőr­zé­sére, fel­ele­ve­ní­té­sére és tovább­adá­sára. Ezt rend­sze­res tánc­pró­bá­kon keresz­tül adják tovább a tán­colni vágyók­nak, fel­lé­pé­seik alkal­má­val pedig az érdeklődők­nek.

Meg­ala­ku­lá­suk óta szá­mos alka­lom­mal lép­tek szín­padra külön­böző ren­dez­vé­nye­ken, fesz­ti­vá­lo­kon hatá­ro­kon innen és túl. A cso­port anyagi támo­ga­tóka érsem­jén köz­ség Önkor­mány­zata és Helyi taná­csa.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro