Kereső

Támogatók

Szi­vár­vány Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Gyulakuta
Az ala­pí­tás éve 2010
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Fintin­ele

Jud. Mures, România

A Szi­vár­vány Nép­tánc­cso­port 2010. novem­be­ré­ben ala­kult a helyi Álta­la­nos Iskola V. osz­tá­lyos tanu­ló­i­ból. Más osz­tá­lyok is csat­la­koz­tak, jelen­leg két cso­port műkö­dik: a kis­cso­port I-​III. osz­tá­lyos tanu­lók­ból, a nagy­cso­port V-​VI. osz­tá­lyos tanu­lók­ból áll.

A nagy­cso­port már fel­lé­pett isko­lai ren­dez­vé­nye­ken, és a 2011-​es Gyulakut-​i Napo­kon is. Jelen­leg a cso­por­tok nyá­rád­menti tán­co­kat tanul­nak és adnak elő, de bízunk benne, hogy hama­ro­san már más tán­cok­kal is szó­ra­koz­tat­ják a közön­sé­get.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro