Kereső

Támogatók

Apró­bo­gáncs Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Bogáncs — Zur­boló Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 1999
Tagság 50
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 400105 – Cluj-​Napoca — Mun.
B-​Dul 21 Decemb­rie 1989 Nr. 9
Jud. Cluj, România
Telefon 0364101705
Fax 0364101705
Web http://​www​.zur​bolo​.ro/

A kolozs­vári Bras­sai Sámuel Elmé­leti Líceum Bogáncs nép­tánc­együt­tese 1985-​ben ala­kult, Tolna Éva magyar sza­kos tanárnő kez­de­mé­nye­zé­sére. Első­rendű fel­adata az erdé­lyi népi kul­túra ápo­lása, hogy az iskola diák­jai meg­is­mer­ked­hes­se­nek a nép­ze­né­vel és nép­tánc­cal, amely fon­tos része saját etni­kus hagyományainknak.

A Bogáncs jelen­leg Erdély leg­ré­gebbi folya­ma­to­san működő gyer­mek­nép­tánc­együt­tese, amely az évek során folya­ma­to­san bővült: 1990-​ben meg­ala­kult a Kis­bo­gáncs, 1999-​ben az Apró­bo­gáncs, 2000-​ben a Mor­zsa­bo­gáncs, az 1993-​ban vég­zett első “bogán­csos nem­ze­dék” pedig meg­ala­pí­totta a Bogáncs “felnőtt” együt­te­sét, a Zur­bo­lót.

Az együt­te­sek jogi hát­te­rét hiva­tott biz­to­sí­tani a Bogáncs — Zur­boló Egye­sü­let. Az egye­sü­let fel­adat­kö­rébe tar­to­zik a cso­por­tok műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges anyagi for­rá­sok elő­te­rem­tése, admi­niszt­rá­lása, vala­mint külön­böző kul­tu­rá­lis prog­ra­mok szer­ve­zése és lebonyolítása.

Nem­ré­gi­ben az együt­tes éle­té­ben gyö­ke­res vál­to­zás követ­ke­zett be, elhagyni kény­sze­rül­tek az eddigi “fész­ket”. Az együt­tes élete füg­get­lenné vált a Bras­sai Sámuel Elmé­leti Líce­um­tól, de ez a vál­to­zás koránt­sem törte meg a további tevékenységet.

A külön­böző kor­osz­tá­lyú Bogán­cso­so­kat külön okta­tók készí­tik fel.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro