Kereső

Támogatók

Mező­bándi Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Mezőbánd
Az ala­pí­tás éve 2010
Tagság 23
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Band

Jud. Mures, România

A mező­bándi nép­tánc­cso­port 2010 máju­sá­ban ala­kult, alsó tago­za­tos álta­lá­nos iskolásokból.

A cso­port fel­lé­pett falu­na­po­kon, szü­reti bálba, válasz­tá­sok alkal­má­val és maros­vá­sár­he­lyen, Ferencz Erika vizsgaelőadásán.

Eddig nyá­rád­menti, mező­ségi és vaj­da­szen­ti­vá­nyi tán­co­kat sajá­tí­tot­tak el.
Jelen­leg a cso­port 23 tag­ból áll.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro