Kereső

Támogatók

Szent­há­rom­ság Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Nyárádgálfalva
Az ala­pí­tás éve 2012
Tagság 45
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Tro­ita

Jud. Mures, România

A szent­há­rom­sági nép­tánc­cso­port 2012. feb­ru­ár­já­ban ala­kult újra, néhány éves kiha­gyás után. A Bekecs Nép­tánc­együt­tes kere­té­ben és a nyá­rád­gál­falvi tanács támo­ga­tá­sá­val műkö­dik.
Bede, Nyá­rád­gál­falva, Nyá­rád­szent­lászló és Szent­há­rom­ság gye­re­kei tán­col­nak heti rend­sze­res­ség­gel. Jelen­leg 4550 tagja van. Nyá­rád­menti tán­co­kat és gye­rek­já­té­ko­kat tanultak.

2012. június 9.-én volt az első előadásuk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro