Kereső

Támogatók

Gyön­gyös­bok­réta Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szentgerice
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 37
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Gala­teni

Jud. Mures, România

2011. őszén, a Beth­len Gábor Alap támo­ga­tá­sá­val, Szent­ge­ri­cén ismét meg­ala­kult egy fia­tal nem­ze­dék­ből álló tánc­cso­port, azzal a cél­lal, hogy tovább­vi­gyék és megőriz­zék szülő­fa­lu­juk hagyo­má­nyait. A 37 tag­ból álló cso­port­nak Bati­zán Attila szent­ge­ri­cei refor­má­tus lel­kész segí­tett elin­dulni. A cso­por­tot a Maros Művész­együt­tes tán­cosa, Dósa Attila oktatja.
A tánc­cso­port a II. világ­há­ború előtti idők­ben, a ’30-​as, ’50-​es évek­ben működő cso­port­tól vette át a Gyön­gyös­bok­réta nevet, ezzel is mutatva, milyen nagy tisz­te­let­tel for­dul­nak elő­deik felé. A cso­port meg­ala­ku­lá­sát tánc­ta­lál­ko­zó­val ünne­pel­ték, melyre 2012. május 5-​én került sor. Fel­lé­pett a bac­ka­ma­da­rasi Kin­cses nép­tánc­cso­port, a nyá­rád­szent­be­ne­deki Remény­ség két cso­port­tal, az erdő­csi­nádi Árvácska nép­tánc­cso­port, az erdő­csi­nádi Búza­vi­rág és a maros­vá­sár­he­lyi Fagyöngy cite­ra­együt­tes vala­mint a házi­gazda, a szent­ge­ri­cei Gyön­gyös­bok­réta nép­tánc­cso­port.
A Gyön­gyös­bok­réta nép­tánc­cso­port az újon­nan meg­ala­kult Sancta Gra­tia Egye­sü­let kere­té­ben műkö­dik.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro