Kereső

Támogatók

Árva­lány­haj Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Mezőmadaras
Az ala­pí­tás éve 2010
Tagság 28
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Mada­ras

Jud. Mures, România

Régi képek tanu­sít­ják, hogy Mező­ma­da­ra­son az 1970-​es évek­ben már műkö­dött nép­tánc­cso­port. Nagy Károly tanító és fele­sége vezette, a 10 pár fia­tal, 6 pár idős tán­cos­ból és a 20 tagú kórus­ból álló cso­port, a falu szá­mára egy mozi­gé­pet nyert egy ver­se­nyen.
A 20052006 között műkö­dött tánc­cso­por­tot Varó Huba tanította.

A jelen­legi nép­tánc­cso­port 2010-​ben ala­kult. 2010 nya­rán a falu gye­re­kei és fia­tal­jai szá­mára az EMKE Maros Megyei szer­ve­zete és a Pro Ruris egye­sü­let nép­tánc­tá­bort szer­ve­zett. E tábor részt­vevőiből ala­kult a nép­tánc­cso­port, amely 2011-​ben fel­vette az Árva­lány­haj Nép­tánc­cso­port nevet.

Az együt­tes 2 cso­port­tal műkö­dik. Az ifjú­sági cso­port 14 pár­ral dol­go­zik, az után­pót­lás cso­port­ban 20 gye­rek táncol.

Fel­lép­tek falu­juk hír­ne­vét öreg­bítve az erdő­csi­nádi és maros­fel­fa­lusi Gyöngy­ko­szorú Nép­tánc­ta­lál­ko­zó­kon, a bac­ka­ma­da­rasi és a mező­ma­da­rasi Mada­ra­sok talál­ko­zó­ján, a mező­ma­da­rasi falu­na­po­kon vala­mint a maros­vá­sár­he­lyi Gyöngy­ko­szo­rúk Gyön­gye Nép­tánc­ta­lál­ko­zó­kon vala­mint Magyar­or­szá­gon, Sop­ron­ban a Szent Iván Folk­fest és Győ­rúj­ba­rá­ton a Nem­zet­közi Néptáncfesztiválokon.

Meg­szer­vez­ték a Szé­kely Mező­ségi Nép­tánc­tá­bort 2011-​ben és 2012-​ben far­sangi és szü­reti bál­lal ked­ves­ked­tek a falu­be­li­ek­nek, amit ter­veik sze­rint hagyo­má­nyo­san és rend­sze­re­sen, ezután is meg fog­nak tartani.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro