Kereső

Támogatók

Remény­ség Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Nyárádszentbenedek
Az ala­pí­tás éve 1990
Tagság 40
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Mur­gesti

Jud. Mures, România

1990. novem­be­ré­ben indult a tevé­keny­sé­gük, ami­kor közö­sen a felnőt­tek­kel a bel­gi­umi test­vér­te­le­pü­lésről érke­zett ven­dé­gek tisz­te­le­tére lép­tek fel. E fel­lé­pés után tovább foly­tat­ták a nép­tánc tanu­lást Veres Kál­mán tán­cok­tató segít­sé­gé­vel.
A cso­port 7 pár­ral indult, 2000. nya­rán a “Remény­ség” nevet vet­ték fel.

Több alka­lom­mal részt vet­tek a “Ván­dor­csizma” nép­tánc­ta­lál­ko­zó­kon, ahol 2 tán­co­suk “Ezüst csizma” díj­ban is része­sült. 2004. julius 3.-án a szülők segít­sé­gé­vel a cso­port is meg­szer­vezte a “Ván­dor­csizma” talál­ko­zót, ahol több közeli falu­ban működő nép­tánc­cso­port is részt vett.

A tánc­cso­port 2006-​ig műkö­dött és tevé­keny­ke­dett okta­tói segít­ség­gel, 2007-​ben pedig önál­lóan.

2011. őszén Moréh Bog­lárka segít­sé­gé­vel sike­rült a szü­reti bálra egy koreo­grá­fiát beta­nulni, a siker újra fel­lán­gol­tatta a fia­ta­lok­ban a tánc iranti érdeklő­dést. Újra indult a rend­sze­res munka 7 pár tán­cos­sal, után­pót­lás cso­port is ala­kult III-​VII. osz­tá­lyo­sok­ból, okta­tó­juk Faza­kas János .

2012. január 14-​én volt az első fel­lé­pé­sük a falu öre­gei tisz­te­le­tére, de fel­lép­tek az Együtt Nyá­rád­szent­be­ne­de­kért Egye­sü­let fel­ké­ré­sére a “kosa­ras bálon” is. Azóta Szent­ge­ri­cén, Nyá­rád­gál­fal­ván, Nagy­ken­den, Holt­ma­ro­son és Maros­vá­sár­he­lyen is fel­lép­tek külön­böző nép­tánc­ta­lál­ko­zó­kon. Részt vesz­nek a falu­ban szer­ve­zendő ren­dez­vé­nye­ken, mint pl. az
Idő­sek Kará­cso­nya, meg­szer­vez­ték a szü­reti bált, amit újra hagyo­mánnyá szert­né­nek neme­sí­teni.

Jelen­leg 2 cso­port­ban, után­pót­lás­sal együtt, több mint 40 tán­cos tevé­keny­ke­dik.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro