Kereső

Támogatók

Kike­rics Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Kike­rics Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Segesvár
Az ala­pí­tás éve 1993
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 545400 – Sig­hi­so­ara
Garoa­felor 51
Jud. Mures, România

A tánc­cso­port 1993-​ban 20 diák­kal indult Seges­vá­ron, 2005 óta a Kike­rics Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let működ­teti, jelen pil­la­nat­ban a nép­tánc­együt­tes csak­nem 100 tagot szám­lál, 5 cso­portba szer­veződve, az óvo­dá­sok­tól a közép­is­ko­lá­so­kig. Ez, a seges­vári magyar­ság szá­mát nézve, igen nagy ered­mény.

Alap­te­vé­keny­sége a magyar nép­tán­cok­ta­tás magas szin­ten való műve­lése Seges­vár kis­tér­sé­gé­ben, népes fia­tal­ság neve­lése, magyar öntu­datra ébresz­tése.

Az okta­tást egy 5 fős csa­pat végzi, irá­nyító Varró Huba koreo­grá­fus, tán­cot oktat­nak : Bug­nár Zsolt koreo­grá­fus és Kin­cses Olga. Ők hár­man kap­nak mun­ka­dí­jat, az egye­sü­let vezetői, László Imola és Bor­bély Kiss László önkén­tes mun­ká­val irá­nyít­ják az egye­sü­le­tet. Rend­sze­res heti pró­bák zaj­la­nak, komoly szak­mai hoz­zá­ér­tés­sel, gyer­mek­sze­re­tet­tel. A nagyok reper­to­árja már 6 tánc­ren­det, román és cigány tán­co­kat vala­mint tánc­szín­házi pro­duk­ci­ó­kat tar­tal­maz..

Évente több alka­lom­mal szer­ve­zünk tema­ti­kus előa­dá­so­kat ( téli nép­szo­ká­sok, far­sang, Nagy­kü­küllő Gyön­gye nép­tánc­ta­lál­kozó, tánc­szín­ház), külön­böző fesz­ti­vá­lo­kon veszünk részt vala­mint az Erdé­lyi Nép­tánc Anto­ló­gián. A leg­na­gyobb kor­cso­port ered­mé­nyei kima­gas­lóak. A keszt­he­lyi 2012-​es Heli­koni ren­dez­vé­nyek ver­se­nyén közön­ség díjat kapott , 2013-​ban, mint az Anto­ló­gia leg­jobb gyer­mek­csa­pata részt vett a Duna Kar­ne­vá­lon, mint az egye­düli erdé­lyi gyer­mek­csa­pat, sze­re­pelt Görög­or­szág­ban, Olasz­or­szág­ban, a seges­vári Pro­E­tnica fesz­ti­vá­lon.

A seges­vári Mir­cea Eli­ade Főgim­ná­zium által szer­ve­zett ünnepi ren­dez­vé­nyek állandó sze­replője, a szór­vány­ból tobor­zásra kény­sze­rülő iskola fon­tos támo­ga­tója.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro