Kereső

Támogatók

Mező­ber­ge­nye Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Mezőbergenye
Az ala­pí­tás éve 2012
Tagság 20
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Berghia

Jud. Mures, România

Cso­por­tunk 2012. janu­ár­já­ban ala­kult, tag­jai a mező­ber­ge­nyei ifjú­sági cso­port egy része, 20 sze­mély.

Szük­sé­ges­nek érez­tük meg­ala­kí­tani ezt a cso­por­tot, amely­nek célja a hagyo­mányőr­zés. Ugyan­csak fon­tos­nak tart­juk a fia­tal tehet­sé­gek fel­ku­ta­tá­sát és össze­fo­gá­sát a nép­tánc és nép­dal terén. Mivel kis csa­pa­tunk mind­össze két éves, ezért nem bírunk nagy nép­szerű­ség­gel, a tánc­hoz szük­sé­ges ruhá­zat is köl­csön­zött, de mégis akad időn­ként néhány fel­lé­pés.
Tehet­sé­gün­ket meg­mu­tat­hat­tuk a 2012. augusz­tus 45-​én szer­ve­zett mező­ber­ge­nyei falu­na­po­kon, augusz­tus 12-​én a Dia­kó­niai Köz­pont avató ünnep­sé­gén, illetve Magyar­or­szá­gon a szep­tem­ber 29-​én tar­tott kis­győri Szü­reti Napo­kon és a válasz­tási kam­pány­kor is. Eze­ken a fel­lé­pé­se­ken mező­ségi tán­co­kat adtunk elő.

2012. július 28. és augusz­tus 2. között csa­pa­tunk Holt­ma­ro­son volt nép­tánc­tánc­tá­bor­ban, a 2013-​as far­sangra pedig nyá­rád­menti tánc­rend­del készü­lünk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro