Kereső

Támogatók

Borsika

A jogi kép­vi­selő neve Perkő Népi­tánc Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Apor Ist­ván I-​VIII osz­tá­lyos iskola Kézdiszentlélek
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 20
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím Sin­zieni
San­zieni nr. 350
Jud. Covasna, România

A Bor­sika Nép­tánc­együt­tes 2005-​ben vette fel a nevét, de mint isko­lai cso­port 1990-​től léte­zik. A cso­port ala­pí­tója és vezetője Ger­gely Zol­tán isko­la­igaz­gató. Az isko­lai cso­port­nak füg­get­le­nül attól, hogy milyen névre hall­ga­tott, min­dig az után­pót­lás biz­to­sí­tása volt a leg­fon­to­sabb célja a Perkő Nép­tánc­együt­tes számára.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro