Kereső

Támogatók

Kalo­ta­szeg Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Kalo­ta­szeg NTE Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 21
Átlag életkor 22 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Hue­din
Hue­din, Vio­le­te­lor nr. 16
Jud. Cluj, România
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Kalo­ta­szeg­Nép­tánc­együt­tes egy olyan kalo­ta­szegi fia­ta­lok­ból álló csa­pat, mely a kalo­ta­szegi tánc– és zene­a­nyag tel­jes­sé­gé­ben és minél maga­sabb szín­vo­na­lon tör­ténő szín­pad­ra­vi­te­lét tűzte ki cél­jául. A kalo­ta­szegi érté­kek hite­les és szín­vo­na­las fel­mu­ta­tá­sá­val remél­jük, hogy köz­vet­len közös­sé­günk­ben is fel­ér­té­kelő­dik a zene– és tánc­ha­gyo­má­nya­ink ápo­lá­sá­nak fon­tos­sága, és moti­vá­ciós pél­dát mutat­ha­tunk a nálunk fia­ta­labb generációknak.

Az együt­tes­nek nincs egy kine­ve­zett vezetője, hanem ala­ku­lá­sá­tól fogva önszer­veződő módon, közös meg­ál­la­po­dá­sok útján jelöli meg közeli és távoli céljait.

A együt­tes éle­té­ben a leg­újabb elő­re­lé­pést a Kalo­ta­szeg NTE egye­sü­let meg­ala­kí­tása jelenti, mely a tánc­együt­tes műkö­dé­sé­nek elő­se­gí­tése mel­lett, Kalo­ta­szeg szel­lemi és nép­ha­gyo­má­nyi érté­ke­i­nek összegyűj­té­sét, megőr­zé­sét és tovább­adá­sát tűzte ki cél­jául. Ezen célok meg­va­ló­sí­tá­sá­ért az együt­tes tag­jai több kalo­ta­szegi tele­pü­lé­sen is gye­rek­cso­por­to­kat vezet­nek, nyá­rára a helyi gye­re­kek szá­mára tábort szer­ve­zünk, őszire pedig egy több­na­pos Kalo­ta­szeg tema­ti­kájú ren­dez­vényt ter­ve­zünk. Ter­ve­in­ket még sorol­hat­nánk: után­pót­lás csa­pat meg­ala­kí­tása, web­lap indí­tása, a Kalo­ta­szeg tel­jes terü­le­tén tör­ténő nép­tán­cok­ta­tás meg­va­ló­sí­tá­sá­nak­stra­té­gi­ája stb.

Az együt­tes eddig a tagok anyagi hoz­zá­já­ru­lá­sá­ból műkö­dött, viszont remé­nye­ink sze­rint idő­vel mecé­ná­sokra és szpon­zo­rokra talál­nak cél­kitű­zé­se­ink, illetve az egye­sü­let segít­sé­gé­vel pályá­zati úton is fedezni tud­juk majd költségeinket.

Mun­kás­sá­gunk mind több pil­lé­ren áll és amint tapasz­tal­juk az idő mind inkább bővíti cél­kitű­zé­se­ink skáláját.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro