Kereső

Támogatók

Magyar­ka­pusi Hagyo­mányőrző Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Magyarkapus
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 20
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 407057 – Mera
Méra 21 sz.
Jud. Cluj, România

A cso­port veze­té­sét tavaly, 2011-​be Varga Zol­tán vette át. A cso­por­tot több évig is Boncz János okta­tatta, aki jelen­leg a kezdőn cso­port­tal fog­lal­ko­zik.

A cso­por­tot a szülők támo­gat­ják, önkölt­ség­ből old­ják meg a cso­port költ­ség­ve­té­sét, finan­szí­ro­zá­sát. Több­nyire a kör­nyék­beli fal­vak ren­dez­vé­nyein belül mutat­ko­zik meg a cso­port, és a reper­toár nádas­menti, legé­nyest, csár­dást és gyors­csár­dást tar­tal­maz. A pró­bák a magyar­ka­pusi álta­lá­nos iskola épü­le­té­ben zaj­la­nak heti egy alka­lom­mal.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro