Kereső

Támogatók

Magyar­vis­tai néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Magyarvista
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 20
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 407057 – Mera
Méra 21 sz.
Jud. Cluj, România

Az okta­tást kez­de­mé­nyezte Magyar­vis­tán Szűcs János és Bíróné Marsi And­rea kik Magyar­or­szá­gon élnek és fel­vál­lal­ták a gye­re­kek okta­tá­sát, ami főleg vaká­ci­ók­ban, vagy hét­vé­gen­ként tör­tént. Az első cso­port meg­szűnt most a jelen­legi cso­por­tot 710 éves gye­re­kek képe­zik. A heti rend­sze­res pró­bát jóma­gam biz­to­sí­tot­tam, jelen­leg a cso­port nem tevé­keny­ke­dik, tavasszal újra indul az okta­tás. A pró­bák­nak a vis­tai álta­lá­nos iskola ad helyet. A jelen­legi cso­port, tavaly lépett elő­ször szín­padra a magyar­vis­tai falu­na­pok kere­tén belül, az előző cso­port­nak, lehető­sége volt több alka­lom­mal is Magyar­or­szá­gon fel­lépni.

A cso­port finan­szí­ro­zá­sát a szülők önkölt­ség­ből old­ják meg.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro