Kereső

Támogatók

Mérai Iskola Nép­tánc­cso­portja, I-​IV osztály

A jogi kép­vi­selő neve Mérai álta­lá­nos iskola
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Méra
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 25
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 407057 – Mera
Méra 21 sz.
Jud. Cluj, România

A cso­port ala­pí­tása a 2008-​as tanév kez­de­tére datál­ható. Varga Zol­tán a cso­por­tot 2 éve vezeti és irá­nyítja, azóta a gye­re­kek szá­mos helyen meg­mu­tat­koz­tak, több­nyire a kör­nyék­beli fal­vak ren­dez­vé­nye­i­nek kere­tén belül, de alkal­munk volt Magyar­or­szá­gon (Mén­te­le­ken) is fel­lépni.

A kör­nyék­beli fel­lé­pé­sek több­nyire saját költ­ség­ből, távo­labbi helyekre az iskola, meg­pá­lyá­zott pén­zek­ből pró­bálja finan­szí­rozni a cso­por­tot.

Heti egy alka­lom­mal dol­go­zunk, ami­nek hely­színt az iskola ad, nyá­ron viszont a Mérai táj­ház csűr­jé­ben pró­bá­lunk. Jelen­legi reper­to­á­runk legé­nyest, csár­dást és gyors­csár­dást tar­tal­maz, úgy az alsó mint felső tago­za­to­sok­nál. Tánc­próba kere­tén belül nép­dal okta­tás­sal is fog­lal­ko­zunk. Egy év után a gye­re­kek érdeklő­dé­sét igen fel­kel­tette a helyi ren­dez­vé­nyek , nép­tán­cos mulat­sá­gok, így öröm­mel látni, hogy egyre töb­ben van­nak és gya­ra­pod­nak lét­számba és tudás­ban. Jelen­leg a Mérá­ban zajló okta­tás több mint 40 gye­re­ket moz­gat meg.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro