Kereső

Támogatók

Bogáncs Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Bogáncs — Zur­boló Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 1985
Tagság 35
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 400105 – Cluj-​Napoca — Mun.
B-​Dul 21 Decemb­rie 1989 Nr. 9
Jud. Cluj, România
Telefon 0364101705
Fax 0364101705
Web http://​www​.zur​bolo​.ro/

A kolozs­vári Bogáncs Nép­tánc­együt­te­sé­nek elődje, a Bras­sai Sámuel Gim­ná­zium Folk­lór­köre 1985-​ben ala­kult Tolna Éva magyar sza­kos tanárnő kez­de­mé­nye­zé­sére. A cso­port első­rendű fel­adata az erdé­lyi népi kul­tú­rá­val való ismer­ke­dés volt, hogy az iskola diák­jai elsa­já­tít­has­sák a hagyo­má­nyos nép­tán­cot és nép­ze­nét, ame­lyek fon­tos részei saját etni­kus tra­dí­ci­ó­ink­nak. 1990 janu­ár­já­ban az addig „név­te­len” Folk­lór­kör fel­vette a Bogáncs nevet.

Az 1992-​ben Éghy Ghysa EMKE (Erdé­lyi Magyar Közmű­velő­dési Egye­sü­let) díj­jal kitün­te­tett Bogáncs jelen­leg Erdély leg­ré­gebbi folya­ma­to­san működő magyar gye­rek– és ifjú­sági nép­tánc­együt­tese, amely az évek során foko­za­to­san bővülve vált egy isko­lai nép­tánc­cso­port­ból a kolozs­vári magyar gye­re­kek és fia­ta­lok nép­tánc­együt­te­sévé: 1990-​ben meg­ala­kult a Kis­bo­gáncs, 1999-​ben az Apró­bo­gáncs, 2000-​ben a Mor­zsa­bo­gáncs (a Bogáncs kisgyerek-​csoportjai), az 1993-​ban vég­zett első „bogán­csos nem­ze­dék” pedig meg­ala­pí­totta a Bogáncs „felnőtt” együt­te­sét, a Zur­boló Tánc­együt­test (az „okta­tók” együt­te­sét). 19962004 között műkö­dött a Zur­boló Után­pót­lás, 2001-​ben pedig a Bogáncs Után­pót­lás cso­port is, így az eltelt évek, évti­ze­dek alatt több mint 1200 gye­rek és fia­tal tán­colt cso­port­ja­ink­ban. A kolozs­vári magyar gye­re­kek és fia­ta­lok 33 éves nép­tánc­együt­te­sé­nek cso­port­ja­i­ban jelen­leg meg­kö­ze­lítő­leg 170-​en rop­ják a tán­cot.

Bár soha­sem a szín­padi sze­rep­lést tekin­tet­tük elsőd­le­ges­nek, közön­ség elé lépve együt­te­se­ink orszá­gos hír­névre tet­tek szert, mely hír­ne­vet a kül­földi (magyar­or­szági, len­gyel­or­szági, német­or­szági, lit­vá­niai, svéd­or­szági) ven­dég­sze­rep­lé­se­ink öreg­bí­tet­ték. Nép­szerű­sé­gün­ket a hazai és kül­földi saj­tó­ban meg­je­lent írá­sok egy­aránt bizo­nyít­ják, 1991-​ben a buka­resti tele­ví­zió magyar nyelvű adása, 2003-​ban a buda­pesti MTV2-​es csa­torna, 2010-​ben pedig a Duna TV Élő nép­zene műsora készí­tett önálló tévé­pro­duk­ciót rólunk. A külön­böző nép­tánc­fesz­ti­vá­lo­kon kiér­de­melt díjak mel­lett a leg­na­gyobb elis­me­rés szá­munkra a már emlí­tett 1992-​ben kapott EMKE díj. 1992 óta a Bogáncs és a Zur­boló a két­évente sorra kerülő kolozs­vári Ifjú­sági Nép­tánc­ta­lál­ko­zó­nak, a Kolozs megyei magyar nép­tánc­együt­te­sek talál­ko­zó­já­nak szer­vezője és házi­gaz­dája.

Mivel a Bogáncs és a Zur­boló az erdé­lyi magyar műked­velő nép­tán­cé­let kiemel­kedő tel­je­sít­ményű együt­te­se­ivé vál­tak, cso­port­ja­i­nak támo­ga­tá­sára 2002 őszén meg­ala­kí­tot­tuk saját egye­sü­le­tün­ket, a Bogáncs – Zur­boló Egye­sü­le­tet. Az egye­sü­let egy anyagi és szel­lemi érté­ke­ket meg­tartó és gya­ra­pító, a saját erő­for­rá­so­kat vala­mint a pályá­zati támo­ga­tá­so­kat ered­mé­nye­sen kezelő civil­szer­ve­zet­ként műkö­dik, magya­rán hát­tér­in­téz­mé­nye együt­te­se­ink­nek, egy­út­tal tag­szer­ve­zete a hazai orszá­gos szak­mai szer­ve­ze­tünk­nek, a Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let­nek. Ugyan­ak­kor egye­sü­le­tünk az 19942015 között a toroc­kói Tóbiás Ifjú­sági Sza­bad­idő­köz­pont­ban, jelen­leg pedig a Kalo­ta­szent­ki­rá­lyon és Sztá­nán szer­ve­zett nyári Bogáncs – Zur­boló edző­tá­bo­rok, a kolozs­vári Zur­boló Tánc­ház, Zur­boló Tánc­fó­rum és a két­évente sorra kerülő Ifjú­sági Nép­tánc­ta­lál­kozó házi­gaz­dá­ja­ként, illetve külön­böző fesz­ti­vá­lok, ren­dez­vé­nyek és tábo­rok társ­ren­dező­je­ként szé­les­körű szer­vezői tevé­keny­sé­get is foly­tat. Együt­te­sünk 1990 óta saját lap­pal ren­del­ke­zik: a Bogáncs lap a Bogáncs Nép­tánc­együt­tes idő­sza­kos ismer­tetője, az utóbbi évek­ben az Ifjú­sági Nép­tánc­ta­lál­ko­zók műsor­fü­zete is, állandó Híre­ink rovat­tal. Jelen­leg a huszon­ki­len­ce­dik kiadott lap­szám­nál tar­tunk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro