Kereső

Támogatók

Apró Suhanc

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Bán­ffy­hu­nyadi iskolacsoport
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 25
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 405400 – Hue­din
Hue­din, str. Horia nr. 17
Jud. Cluj, România
Telefon 0264353476

A ”Bán­ffy­hu­nyadi Suhanc Nép­tánc­cso­port” 2000-​ben alakult.A jelen­legi fel­ál­lás­ban 6. éve tán­col­nak. Már nagyon sok­szor fel­lép­tek Kalo­ta­szeg külön­böző településein,de nem csak itt.Jártak már a Szé­kely­föl­dön , az Anya­or­szág­ban és Fel­vi­dé­ken is.Előadásaikban sike­rült bebi­zo­nyí­tani, hogy az oly sok­szor elte­me­tett népi kul­túra élővé vará­zsol­ható addig, amíg érze­lemből fakad és érzel­met kelt.

Műsor­rend­jük kalo­ta­szegi, palat­kai, magyar­ózdi, széki ‚mold­vai és szász­csá­vási tán­co­kat tar­tal­maz. A cso­port 24 tagú ‚de remé­nyeik sze­rint az után­pót­lás is biztosított,mert van még két csoprt­juk ‚a “Suhanc után­pót­lás” meg az “Apró suhanc” ame­lyek­ben szin­tén lel­kes gye­re­kek járnak,összesen 60-an,akik úgy néz ki,hogy már ide­jé­ben “rákap­tak” a nép­tánc ízére.

Nagy meg­tisz­tel­te­tés volt számukra,hogy 2011-​ben dísz­ven­dé­gei lehet­tek a Bala­ton­lel­lei I.Magyar Világtalálkozónak,és ők vonul­tat­hat­ták fel a tör­té­nelmi zász­ló­kat az ünne­pé­lyes megnyítón,a magyar koro­ná­zási jel­vé­nyek beho­za­tala előtt.

A cso­port­nak a Bán­ffy­hu­nyadi Isko­la­cso­port biz­to­sít egy próbatermet,bérmentesen.

A cso­port azon­ban nem tar­to­zik sem­mi­lyen intéz­mény égi­sze alá. Önfenntartó,a szülők ado­má­nya­i­ból gaz­dál­ko­dik. A helyi tanács is kiutal évente némi pénzösszeget,útiköltségekre,elismerésképpen,hogy váro­su­kat tisz­tes­sé­gel kép­vi­se­lik külön­böző rendezvényeken.

A cso­por­tot Antal Éva , Ferencz Magdi és Bálint Zsolt oktatja és vezeti.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro