Kereső

Támogatók

Suhanc Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Kalo­ta­szeg Ifjú­sá­gá­ért Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Bán­ffy­hu­nyadi iskolacsoport
Az ala­pí­tás éve 1998
Tagság 70
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 405400 – Hue­din
Huedin,Horea ú.17sz
Jud. Cluj, România
Telefon 0264 353476
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Erdély szívében,Kalotaszeg fővárosában,Bánffyhunyadon tevé­keny­ke­dik

A cso­port 19 éve ala­kult .

Jelen­leg a Bán­ffy­hu­nyadi “Vle­gyá­sza” Szak­képző Líce­um­ban működik,ők biz­to­sí­ta­nak egy próbatermet..A cso­port fenn­tar­tá­sá­nak költ­sé­geit viszont több­nyire szülői és egyéb támo­ga­tás­sal sike­rül megvalósítani.Tavaly óta már a Kalo­ta­szeg Ifjú­sá­gá­ért Egye­sü­let szár­nyai alá vette a csapatot,pályázatok által segítve ennek műkö­dé­sét.

Három kor­osz­tály­ban sike­rül a gye­re­ke­ket foglalkoztatni,apró,utánpótlás és a nagyok cso­portja.

A kör­nyé­ken bár­mi­lyen magyar ren­dez­vény van,mindég kép­vis­teti magát a csoport.Sikerült a hatá­ra­in­kon túlra is elvinni a gyerekeket,többször is.

A cso­port­tal részt vet­tünk szá­mos fesz­ti­vá­lon. Eger­ben a Sze­der­inda Nem­zet­közi Néptáncfesztiválon,3 alka­lom­mal voltunk,ahol sike­rült a szevezők külön­dí­ját 2 alka­lom­mal, vala­mint 2014-​ben a leg­szeb­ben tán­coló fiú díját meg­sze­rezni.

Részt vet­tünk a Fel­szál­lott a páva tehet­ség­ku­tató versenyen,ahol beju­tot­tunk a terü­leti selej­tezőre, az egyéni ver­seny­ben pedig ezüst­páva díjat nyertünk.A nyá­ron Lengyelországban,a “Fat­hers Vil­lage„ Folk­lor­fesz­ti­vá­lon tán­col­tunk.

Cso­por­tunk tag­jai lel­kes gyerekek,akik már ide­jé­ben rákap­tak a nép­tánc ízére. Bán­ffy­hu­nya­don stá­tuszt jelent “suhanc­nak” lenni. Jel­mon­da­tuk „Ha tán­colsz, élsz…ha élsz, táncolsz.”A kalo­ta­szegi tán­co­kat pró­bál­juk részleteiben,minél ala­po­sab­ban, meg­ta­ní­tani nekik.Valljuk,hogy egy­szer min­den gye­rek a saját szülő­föld­jé­nek kell meg­is­merje hagyományait,táncait.Azonkívül tán­col­nak még román forgatóst,mezőségi és mold­vai tán­co­kat is.

A cso­por­tot jelen­leg Kis Magdolna,Mihály Kinga ‚Antal Éva és Bálint Zsolt oktatja és vezeti.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro