Kereső

Támogatók

Ara­nyos­szék Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Várfalva
Az ala­pí­tás éve 1997
Tagság 40
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Mol­do­ve­nesti
Mol­do­ve­nesti nr. 223
Jud. Cluj, România

A nép­tánc­cso­port 1997-​ben ala­kult. Célja a hagyo­má­nyok őrzése, a nép­tánc, nép­zene meg­is­me­rése. Tag­jai a kör­nyék­beli fia­ta­lok, gye­re­kek. Szá­mos bel– és kül­földi fel­lé­pés­sel büsz­kél­ked­het­nek. Évente júli­us­ban tánc­tá­bort szerveznek.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro