Kereső

Támogatók

Árva­lány­haj Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Báró Bán­ffy györgy Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szilágynagyfalu
Az ala­pí­tás éve 1950
Tagság 30
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Nus­fa­lau
Nus­fa­lau, str. Baro Ban­ffy Janos, nr. 3
Jud. Salaj, România

A tánc­cso­por­tunk 1950-​ben ala­kult. Hosszú időn keresz­tül név­te­le­nül műkö­dött. Az Árva­lány­haj nevet 1993-​ban vette fel a falu hatá­rá­ban termő árva­lány­haj növényről, melyet elő­sze­re­tet­tel tűz­nek a legé­nyek kalapjukba.

1990 óta rend­sze­re­sen, évente több alka­lom­mal nem­ze­ti­ségi hagyo­mányőrző ren­dez­vé­nye­ken veszünk részt.

A tánc­cso­port jelen­legi koreo­grá­fi­á­já­ban szi­lágy­sági belső és külső­lá­bas tán­cok sze­re­pel­nek, legé­nye­sek közül a ver­bun­kot, és a zsi­bait jár­ják. mold­vai éne­ke­ket éne­kel­nek és tán­col­nak pász­tor­tán­co­kat adnak elő. Helyi hagyo­má­nyok gyűj­té­sé­vel és előa­dá­sá­val is fog­lal­ko­zunk, így május­fa­ál­lí­tás, a kán­tá­lási szo­ká­so­kat kutat­tuk fel és adtuk elő, kato­na­éne­ke­ket kutat­tunk és vit­tünk színpadra.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro