Kereső

Támogatók

Vad­vi­rá­gok Hagyo­mányőrző csoport

A jogi kép­vi­selő neve Csík­csi­csói Ifjú­sági Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Csíkcsicsó
Az ala­pí­tás éve 1994
Tagság 70
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537297 – Ciceu
Cskcsi­csó 454 sz.
Jud. Har­g­hita, România

A köz­ség­ben élő nép­ha­gyo­má­nyok ápo­lása így far­sang­te­me­tés, Gál napi káposz­ta­vá­gás, Kata­lin napi mulat­sá­gok, Bet­le­he­mes. A fel­csíki régi­ó­ban élő tán­cok és nép­da­lok bemu­ta­tása. Támo­ga­tá­ó­ink: Csík­csi­csó Köz­ség Pol­gár­mes­teri Hiva­tala, Helyi Köz­bir­to­kos­ság, helyi egyéni vál­lal­ko­zók, vala­mint megyei, orszá­gos vagy hatá­ron kívüli pályá­zati lehetőségek.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro