Kereső

Támogatók

Csík­cso­bot­falvi Hagyományőrzők

A jogi kép­vi­selő neve Cso­bod Örök­sége Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Csobotfalva
Az ala­pí­tás éve 1997
Tagság 20
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Mier­cu­rea Ciuc
Kájoni János u. 105
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266310665

A Cso­bot­falvi hagyo­mányőrzők helyi szel­lemi kul­tu­rá­lis és kör­nye­zeti érté­ke­ink fel­tá­rá­sát és műve­lé­sét tűz­ték célul. Élő évközi szo­ká­sa­in­kat folya­ma­to­san művel­jük: Cso­bot­falvi bet­le­he­mes, far­sang­bú­csúz­tató, hús­véti határ­ke­rü­lés– nagy­koru­sí­tás, népi szín­ját­szás, régi népi játé­kok, gyer­mek­la­ko­da­lom, bet­le­he­mes talál­kozó, Cso­bot­falvi viga­da­lom — több kül– és bel­földi tánc­cso­port, zene­kar rész­vé­te­lé­vel, kalá­kák szer­ve­zése, bor­víz­építő for­rás — és rét kar­ban­tartó kaláka, falu­nap, kézmű­ves napok, régi szo­ká­sok fel­tá­rása, eljátszása.

Minde­hez saját tán­ca­in­kat zeb­nén­ket keres­sük és művel­jük idős embe­rek tán­co­sok segít­sé­gé­vel. Heti rend­sze­res­ség­gel gya­ko­ro­lunk. Helyi zene­ka­runk négy tagú.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro