Kereső

Támogatók

Cserevirágok

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csík­szent­do­mo­kosi kultúrház
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 12
Átlag életkor 25 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537275 – Sin­do­mi­nic
Sin­do­mi­nic nr. 507
Jud. Har­g­hita, România

A cso­port az évente meg­ren­de­zett helyi ren­dez­vé­nye­ken és a kör­nyék­beli fesz­ti­vá­lo­kon mutat­ko­zik be, vala­mint a helyi nép­szo­ká­so­kat őrzi, ele­ve­níti fel.( Far­sang­te­me­tés, bet­le­he­mes, Hús­véti sírt őrző kato­nák). Ele­inte csak csík­szent­do­mo­kosi tán­co­kat tanul­tak, majd más táj­egy­sé­gek tán­ca­iba is bele­kós­tol­tak. A műkö­dé­sü­ket a Csík­szent­do­mo­kos i pol­gár­mes­teri Hiva­tal és a Kul­túr­ház biz­to­sítja, amely ren­del­ke­zésre bocsájtja a pró­bákra a kul­túr­há­zat, és fel­vál­lalja néhány fesz­ti­válra az uta­zás költségeit.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro