Kereső

Támogatók

Zöld Pántlika

A jogi kép­vi­selő neve Kereszt­vári Pol­gár­mes­teri Hivatal
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Kereszt­vári Álta­lá­nos Iskola
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 22
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Bra­sov
Ber­zei 7/​c/​1
Jud. Bra­sov, România

A Zöld pánt­lika nép­tánc­cso­port, Kereszt­vár köz­ség magyar ifjú­sági nép­tánc­cso­portja, a haj­dani kereszt­vári Álta­lá­nos Iskola gye­rek­cso­port­já­ból nőtte ki magát.

A Kereszt­vári Álta­lá­nos Iskola Nép­tánc­cso­portja 2005-​ben ala­kult a Nép­ha­gyo­má­nyok­ban cser­készők nevű pro­jekt kere­té­ben. Akko­ri­ban Palkó Anna-​mÁria és Kovács Károly (kereszt­vári taná­rok) oktat­ták nép­táncra a magyar tago­za­tos diákokat.

A 20062007-​es tan­év­ben vette át az oktató — koreo­grá­fus sze­re­pet Kele­men Ignác és Kele­men Tünde, majd 2007-​ben az együt­tes jelen­legi nevére “keresz­tel­ték”. A név tel­jes mér­ték­ben illik a cso­portra, hisz a pánt­lika a fia­tal­ság jel­képe. A cso­por­tot az iskola vagy az isko­lá­ból már kinőtt diá­kok alkot­ják. Jel­lemző rájuk a fia­tal­ság, a móká­zás, de a komoly­ság, össze­tar­tás is.

Ebben a rohanó világ­ban is tapasz­tal­ható, hogy a gye­re­kek igény­lik hogy vala­hová tar­toz­za­nak, a moz­gást is és nem utolsó sor­ban a hagyo­má­nyok ápo­lá­sát. Ez a lel­kes cso­port 22 tag­ból áll, akik rend­sze­res részt­vevői a szom­bat reg­geli táncpróbáknak.

A tán­canya­got a szé­kely, mold­vai és magyar­or­szági tán­cok gaz­dag vilá­gá­vól merí­tet­ték az okta­tók. Taní­tot­tak már fel­csíki, nyá­rád­menti és vaj­da­szen­ti­vá­nyi, palat­kai, ürmösi tán­co­kat. A tán­co­sok íze­lítőt kap­tak már a mold­vai csángó tán­cok­ból, a lányok pedig már elsa­já­tí­tot­ták a dunán­túli és lapádi leány­kör­tán­cot is. Előa­dá­sa­i­kat gaz­da­gít­ják a szó­lis­ták is, akik szat­mári, kalo­ta­szegi, mező­ségi, erdő­vi­déki és mold­vai nép­dal­kin­csü­ket mutat­ják be a közönségnek.

A cso­port­ve­zetők leg­főbb cél­kitű­zése, hogy egy össze­forrt, fia­tal magyar közös­sé­get nevel­je­nek, hagyo­má­nya­ink, tán­ca­ink, tánc­ház — kul­tú­ránk által, melyet igye­kez­nek a leg­na­gyobb hite­les­ség­gel és pon­tos­ság­gal tovább adni.

Az együt­tes tevé­keny­sége nem csak a pró­ba­te­rem falai közé szo­rul, tábo­rok­ban is fej­lesz­tik tudá­su­kat. A tánc­cso­port aktí­van részt vesz a helyi magyar kul­tu­rá­lis élet szer­ve­zé­sé­ben is.

A cso­port állandó támo­ga­tója a Kereszt­vári Pol­gár­mes­teri Hiva­tal (mun­kál­tató és fizető), a Kereszt­vári Álta­lá­nos Iskola vezető­sége és főleg a szülők.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro