Kereső

Támogatók

Cson­ka­to­rony Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Csíkszenttamás
Az ala­pí­tás éve 2006
Tagság 70
Átlag életkor 35 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537037 – Tomesti
Comuna Tomesti, Nr. 682
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266378118
Fax 0266378118
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Cson­ka­to­rony Nép­tánc­cso­port 2006-​ban ala­kult, azóta több kül­földi és bel­földi fel­lé­pé­sen vet­tek részt. Ezek közt érde­mes meg­em­lí­teni a Gye­nes­di­asi fel­lé­pé­se­ket, ame­lyekre évente sor kerül, de fel­lép­tek már több hazai nagy­ren­dez­vé­nyen is. Ugyan­ak­kor évente meg­ren­de­zik a Fel­csíki Tánc­fesz­ti­vált és több kul­tu­rá­lis műsort is szer­vez­nek. A cso­port­nak saját zene­kara van.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro