Kereső

Támogatók

Cson­ka­to­rony Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Csíkszenttamás
Az ala­pí­tás éve 2004
Tagság 20
Átlag életkor 40 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537037 – Tomesti
Comuna Tomesti, Nr. 682
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266378118
Fax 0266378118
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A csík­szent­ta­mási Cson­ka­to­rony Nép­tánc­együt­tes 2004– ben ala­kult, majd 2007-​ben a gye­re­kek okta­tása is bein­dult Bab­sze­mek néven. A tácsze­re­tet nagy töme­ge­ket moz­ga­tott meg, így a tánc­cso­port tag­ja­i­nak száma sok­szor a nagyok­nál elérte a 30 főt, a gye­rek­nél pedig az 50– et. A tán­cso­por­tok egy üde szín­foltja volt min­dig a falu éle­té­nek, fel­lé­pé­se­ik­kel szebbé tet­ték az ünne­pe­ket, falu­na­po­kat. A meg­hí­vá­sok­nak min­dig nagyon örül­tek, így jutot­tak el a kör­nyező fal­vakba vagy a távo­labbi helyekre mint pl. Călimă­néști, Buka­rest és a magyar­or­szági test­vér­te­le­pü­lé­sekre: Gye­nes­diás, For­rás­kút… 20042017– ig tán­cot oktat­tak: Albert József, Biró Ferenc, Böjte Róbert, Sali Ibo­lya. 2017 máju­sá­tól Szent­ta­má­son tán­cot oktat Sán­dor Csaba Lajos. A jelen­legi együt­tes tag­ja­i­nak száma 20 fő. Egy nagyon örven­de­tes dolog, hogy októ­bertől beke­rült az I– IV osz­tá­lyos gye­re­kek óra­rend­jé­ben a tán­cok­ta­tás és így 107 gye­re­ket érint­het meg a nép­tánc, nép­dal­ének­lés, hgyo­mányőr­zés. A felnőtt együt­tes az ősz folya­mán részt vett a Har­gita Megyena­pok kere­tén belül meg­ren­de­zett “Tán­coló Szé­kely­föld” prog­ram­so­ro­zat­ban, ahol fel­lép­tek: Kászon­új­fa­lu­ban, Gyer­gyó­re­me­tén, Csík­sze­re­dá­ban és Csík­szent­ta­má­son. Leg­utóbbi fel­lé­pés a mold­vai csángó– magya­rok­nál, Dumb­ra­vén­ben volt 2017. novem­ber 25– én.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro