Kereső

Támogatók

Boj­zás Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­ația Pentru Cozmeni
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csíkkozmás
Az ala­pí­tás éve 2003
Tagság 100
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 537280 – Sin­mar­tin
Sat. Ciu­cani nr. 398
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0748 326 27
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Csík­koz­mási Boj­zás Nép­tánc­cso­port

Mintha teg­nap tör­tént volna, hogy egy marék­nyi tán­colni sze­rető fia­tal kez­de­mé­nye­zé­sére meg­ala­kul­tunk a KOMISZ (Csík­koz­mási Ifjú­sági Szer­ve­zet) kere­té­ben.
2003 tava­szán célul tűz­tük magunk elé a hagyo­má­nyok megőr­zé­sét, és nevün­kül a boj­zát, a bodza népies, nálunk hasz­nált for­má­ját válasz­tot­tuk, ami úgy mel­lé­ke­sen falunk egyik leg­szebb dűlő­jé­nek a neve is. Úgy gon­dol­tuk, ez a név csak segít­het célunk eléré­sé­ben, mivel nap mint nap emlé­kez­tet arra, hogy mennyire fon­tos szá­munkra őse­ink hagyo­má­nya­i­nak megőr­zése, újjá­élesz­tése.

Kez­det­ben Lés­tyán Éva cso­port­ve­zető, illetve Kozák Kata­lin koreo­grá­fus irá­nyí­tot­ták – akko­ri­ban még bizony tétova – lépé­se­i­ket. Elő­ször még csak saját vidé­kük tán­ca­i­val, a fel­csíki tán­cok­kal pró­bál­koz­tak. Később meg­ta­nul­ták a méh­ke­ré­kit, a szat­má­rit, a kalo­ta­sze­git, a szé­kit, a mező­sé­git, a sóvi­dé­kit, a szen­ti­vá­nyit, a gyi­me­sit. Fel­lé­pé­seik száma is évről évre növe­ke­dett.

A nép­tánc­együt­tes éle­té­ben fon­tos sze­re­pet kap a hazai és nem­zet­közi kap­cso­la­tok ápo­lása, ennek meg­fe­lelően az együt­tes szá­mos hazai és nem­zet­közi fel­lé­pé­sen, fesz­ti­vá­lon vett és vesz is részt. Tán­col­tak Kolozs­vár főte­rén, Kalo­ta­szent­ki­rály utcáin, Bán­ffy­hu­nyad jár­dáin, a Duna-​deltában, Zako­pa­né­ban, Pul­tus­kban, (mind­kettő Len­gyel­or­szág), Isa­sze­gen. Évről évre részt vesz­nek a Csűr­dön­gölőn, az Ezer Szé­kely Léány talál­ko­zón, fel­lép­tek a kör­nyék szá­mos tele­pü­lé­sén.

A köz­ség kul­tu­rá­lis tevé­keny­sé­gé­ben nagy sze­re­pet vál­lal­nak, nya­ranta a nyerges-​tetői meg­em­lé­ke­zést, a falu­na­po­kat teszik szí­ne­sebbé, telente pedig a kará­cso­nyi pász­tor­já­té­kot és a far­sangi nép­szo­ká­so­kat pró­bál­ják fel­ele­ve­ní­teni. Idő­köz­ben koreo­grá­fu­suk és együt­tes­ve­zető­jük is kicse­rélő­dött. 2003 őszétől Rig­má­nyi Kata­lin és Szász Lenke irá­nyí­tot­ták tánc­lé­pé­se­i­ket, ame­lyek mellé a kez­de­tektől And­rás Tibor hegedű­jé­nek húr­jai adták a han­got, mel­lette pedig Ábra­hám Róbert brá­csája szólt. 2006-​ban meg­szü­le­tett kis­test­vé­rük, a Boj­zácska is. 2013– tól Sán­dor Csaba tán­cok­tató és később Dono­vál Zol­tán tánc­pe­da­gó­gus nagy­ban hoz­zá­já­rult a tánc­cso­port fejlő­dé­sé­hez. Az eltelt hét év alatt a cso­port tag­jai kicse­rélőd­tek, a Boj­zácska tag­jai a Boj­zás nép­tánc­cso­portba kerül­tek, mind­két cso­port bővült a szom­széd tele­pü­lés “Csík­szent­már­ton” fia­tal­ja­i­val. 2016 őszétől Ábra­hám Róbert a tánc­cso­port irá­nyí­tója és koreo­grá­fusa. Kitartó mun­ká­já­nak köszön­hetően jelen­leg is Andás Tibor hegedű­jé­nek húr­jai adják a han­got.

Köszön­jük támo­ga­tó­ink­nak, első­sor­ban Csík­koz­más Önkor­mány­za­tá­nak, sze­mé­lye­sen Szántó László polgármesternek,és min­den­ki­nek, aki mel­le­tünk volt, támo­ga­tott az évek során, Har­gita Megye Taná­csá­nak és a Har­gita Megyei Kul­tu­rá­lis Köz­pont­nak.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro