Kereső

Támogatók

Boj­zás Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Boj­zás Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csíkkozmás
Az ala­pí­tás éve 2003
Tagság 70
Átlag életkor 3 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537280 – Sin­mar­tin
Sat. Ciu­cani nr. 398
Jud. Har­g­hita, România

Mintha teg­nap tör­tént volna, hogy egy marék­nyi tán­colni sze­rető fia­tal kez­de­mé­nye­zé­sére meg­ala­kul­tunk a KOMISZ (Csík­koz­mási Ifjú­sági Szer­ve­zet) kere­té­ben.
2003 tava­szán célul tűz­tük magunk elé a hagyo­má­nyok megőr­zé­sét, és nevün­kül a boj­zát, a bodza népies, nálunk hasz­nált for­má­ját válasz­tot­tuk, ami úgy mel­lé­ke­sen falunk egyik leg­szebb dűlő­jé­nek a neve is. Úgy gon­dol­tuk, ez a név csak segít­het célunk eléré­sé­ben, mivel nap mint nap emlé­kez­tet arra, hogy mennyire fon­tos szá­munkra őse­ink hagyo­má­nya­i­nak megőr­zése, újjá­élesz­tése. Kez­det­ben Lés­tyán Éva cso­port­ve­zető, illetve Kozák Kata­lin koreo­grá­fus irá­nyí­tot­ták – akko­ri­ban még bizony tétova – lépé­se­in­ket. Elő­ször még csak saját vidé­künk tán­ca­i­val, a fel­csíki tán­cok­kal pró­bál­koz­tunk. Még ma is emlék­szünk az első fel­lé­pé­sek lám­pa­lá­zára. Később meg­ta­nul­tuk a méh­ke­ré­kit, a szat­má­rit, a kalo­ta­sze­git, a szé­kit, a mező­sé­git, a sóvi­dé­kit, a szen­ti­vá­nyit, a küküllő­men­tit, a gyí­me­sit. Fel­lé­pé­se­ink száma is évről évre növe­ke­dett. Tán­col­tunk Kolozs­vár főte­rén, Kalo­ta­szent­ki­rály utcáin, Bán­ffy­hu­nyad jár­dáin, a Duna Del­tá­ban , Zako­pa­né­ban, Pul­tus­kban, Otmu­chow­ban (mind­há­rom Len­gyel­or­szág), Isa­sze­gen, Méh­ke­ré­ken és Kozár­mis­leny­ben is. Évről évre részt vet­tünk a Csür­dön­gölőn, fel­lép­tünk a kör­nyék szá­mos tele­pü­lé­sén. Nya­ranta a nyer­ges­tetői meg­em­lé­ke­zést vagy a falu­na­po­kat tesszük szí­ne­sebbé, telente pedig a kará­cso­nyi bet­le­he­me­zést és a far­sangi nép­szo­ká­so­kat pró­bál­juk fel­ele­ve­ní­teni. Idő­köz­ben koreo­grá­fu­sunk és együt­tes­ve­zetőnk is kicse­rélő­dött. 2003 őszétől Rig­má­nyi Kata­lin és Szász Lenke irá­nyít­ják tánc­lé­pé­se­in­ket, ame­lyek mellé a kez­de­tektől And­rás Tibor hegedű­jé­nek húr­jai adták a han­got, mel­lette pedig 2008 óta egy­kori cso­port­tár­sunk Ábra­hám Róbert brá­csája szól. 2006-​ban meg­szü­le­tett kis­test­vé­rünk, a Boj­zácska is. 2009-​ben pedig Boj­zás Egye­sü­letté „nőt­tünk”. 2011 feb­ru­ár­já­tól a Boj­zácska kere­té­ben már két kor­osz­tály is ismer­ke­dik a nép­tánc­cal, tehát óvo­dás és kis­is­ko­lás cso­por­tot is működ­te­tünk. 2011 novem­be­rétől Rig­má­nyi Kata­lin gye­rek­ne­ve­lé­sen van, ez idő alatt Sán­dor Csaba, „Cigány” helyet­te­síti az okta­tás­ban.
Nem min­dig könnyű. Embe­rek jön­nek, men­nek, cse­rélőd­nek. Sok-​sok próba. Fel­ál­do­zott sza­bad­idő. De sosem feled­jük el a lénye­get. Alap­já­ban véve min­denki azért jön ide, mert sze­reti a nép­tán­cot, a nép­ze­nét, kul­tú­rán­kat, hagyo­má­nya­in­kat. És vala­hány­szor meg­szó­lal a hej­sza vagy a széki négyes, elfe­led­jük a véle­mény­kü­lönb­sé­ge­ket, és a lábunk egy­szerre mozog.
Mi mind­annyian jól érez­zük magun­kat a Boj­zás­ban. Köszön­jük ezt támo­ga­tó­in­kank, első­sor­ban Csík­koz­más Önkor­mány­za­tá­nak, sze­mé­lye­sen Bodó Dávid pol­gár­mes­ter­nek, és min­den­ki­nek, aki mel­le­tünk volt, támo­ga­tott az évek során. Így a Román Kor­mány Kisebb­ség­ügyi Hiva­ta­lá­nak, Har­gita Megye Taná­csá­nak és a Har­gita Megyei Kul­tu­rá­lis Központnak.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro